Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική…

22 Μαρτίου 2023
thumbnail-1303

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» με δύο ειδικεύσεις: α) «Σχολική Ψυχολογία» και β) «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» για το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024 (ΦΕΚ 3825 Τεύχος Β/ 6 Σεπτεμβρίου 2018).

Δικαίωμα υποψηφιότητας:

Α) για την ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία» ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων και αντιστοίχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ

Β) για την ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντιστοίχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Σχολών ή/και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Μουσικών Σπουδών, Θεατρικών Σπουδών, Καλών Τεχνών, Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας/Μοριακής Βιολογίας, καθώς και Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας των ΑΤΕΙ, της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν, επίσης, φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι έχουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών, αλλά δεν έχουν ακόμη ορκισθεί. Οι υποψήφιοι της περίπτωσης αυτής οφείλουν να καταθέσουν το πτυχίο τους μέχρι την ημερομηνία της συνέντευξης.

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» ορίζεται στους 40.

Πρόγραμμα Σπουδών- Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής ολοκλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, εποπτεία καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό του ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία». Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Η χρονική διάρκεια για την απονομή Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και η μέγιστη σε έξι (6).

Το ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Σχολική Ψυχολογία», στις εξής ειδικεύσεις:

 • «Σχολική Ψυχολογία»
 • «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα»

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι, θα χρειαστεί να υποβάλλουν τον φάκελο υποψηφιότητας ηλεκτρονικά από 08/03/2023 έως και 30/04/2023 στο ακόλουθο e-mail: eprotocol.uoa.gr. Στο πεδίο των αιτήσεων θα επιλέξετε: (05) «Αίτηση υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών».

Οι υποψήφιοι σπουδαστές οφείλουν να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (επισυναπτόμενο αρχείο) στην ειδίκευση του ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία», που επιθυμούν.
 2. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική εμπειρία, η επιστημονική ή/και κοινωνική δραστηριότητα
 3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών
 5. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 6. Τεκμήριο επαρκούς κατοχής ξένης γλώσσας

Επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται μετά από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις και συνέντευξη ως εξής: Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση σε δύο γνωστικά αντικείμενα. Στο τρίτο στάδιο, οι υποψήφιοι/ες που θα επιτύχουν και στα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν, θα κληθούν σε συνέντευξη (εξ αποστάσεως) προκειμένου να συνεκτιμηθούν η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα.

Α . Για την ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία» η εξέταση θα είναι στα γνωστικά αντικείμενα: α) Αναπτυξιακή Ψυχολογία

β) Γνωστική Ψυχολογία

 

Β. Για την ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα» η εξέταση θα είναι στα γνωστικά αντικείμενα:

α) Αναπτυξιακή Ψυχολογία

β) Κοινωνική Ψυχολογία και Δυναμική των Διαπροσωπικών Σχέσεων

 

Ύλη εξετάσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία:

Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Έννοια και έργο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Η έννοια της Ανάπτυξης, τα βασικά ερωτήματα γύρω από αυτήν και οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη. Ο ρόλος της κληρονομικότητας και του περιβάλλοντος. Βιολογική, Γνωστική, Συναισθηματική και Κοινωνική Ανάπτυξη στην προσχολική, την σχολική (μέση παιδική) και την εφηβική ηλικία.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 1. Feldman, (2019). Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg
 2. Lightfoot, , Cole, M., &Cole, S.R. (2000). Η ανάπτυξη των παιδιών. Αθήνα: Gutenberg
 3. Baucum, , &Craig, J.C. (2008). Η ανάπτυξη του ανθρώπου. Αθήνα: Παπαζήση.

 

Γνωστική Ψυχολογία

Ορισμός, αντικείμενο και ιστορία της Γνωστικής Ψυχολογίας. Ερευνητικές μέθοδοι της γνωστικής ψυχολογίας (πειραματικές, νευροαπεικονιστικές, προσομοιώσεις, τεχνητή νοημοσύνη, λεκτικές αναφορές, κ.λπ.). Η φυσιολογική βάση των γνωστικών διεργασιών. Η θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών. Η γνώση και η αναπαράστασή της (σημασιολογικές αναπαραστάσεις: σημασιολογικά χαρακτηριστικά, σημασιολογικά δίκτυα, προτασιακές, σχήμα, σενάρια. Αναλογικές αναπαραστάσεις: Νοερές εικόνες, νοερά μοντέλα). Οι γνωστικές λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης και της μνήμης. Η οργάνωση των πληροφοριών στη μνήμη. Ορισμός και φύση της σκέψης. Χαρακτηριστικά της σκέψης σε αντιδιαστολή προς άλλες γνωστικές λειτουργίες. Μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες της μελέτης της σκέψης. Θεωρίες για τη σκέψη και πειραματικά πρότυπα πάνω στα οποία στηρίζονται. Λύση προβλημάτων. Συλλογιστική: Τα δύο βασικά είδη λογικής σκέψης (παραγωγή, επαγωγή) και οι αντίστοιχες ψυχολογικές απόψεις. Αναλογική σκέψη – Η σημασία της για τη λύση προβλημάτων. Τα χαρακτηριστικά, η κατανόηση και η κατάκτηση της γλώσσας. Το γνωστικό πλαίσιο της χρήσης της γλώσσας. Θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης. Σύγχρονα διεπιστημονικά θέματα: συγκινήσεις, συνείδηση.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 1. Goldstein, B. (2018). Γνωστική Ψυχολογία: Σύνδεση Νου, Έρευνας & Καθημερινής Ζωής. Επιμ. Ν. Μακρής. Αθήνα: Gutenberg.
 2. Ρούσσος, Π. Λ. (2012). Γνωστική Ψυχολογία: Οι βασικές γνωστικές διεργασίες. Αθήνα: ΤΟΠΟΣ.
 3. Ρούσσος, Π. Λ. (Επιμ.) (2014). Γνωστική Ψυχολογία: Οι ανώτερες γνωστικές διεργασίες. Αθήνα: ΤΟΠΟΣ.

 

Κοινωνική Ψυχολογία και Δυναμική των Διαπροσωπικών Σχέσεων

α) Σκοπός και έργο της Κοινωνικής Ψυχολογίας, κρίση της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Πειραματικές και μη πειραματικές μέθοδοι της κοινωνικοψυχολογικής έρευνας, ερευνητική δεοντολογία, β) Στάσεις και η σχέση τους με τις Αξίες και τις Ιδεολογίες, διαμόρφωση Στάσεων, δομή και λειτουργία των Στάσεων, ανακολουθία Στάσεων- Συμπεριφοράς και οι σχετικές θεωρίες, γ) Αλλαγή των Στάσεων, Ενδοτικότητα, Γνωστική Ασυμφωνία, δ) Ομάδα και διαστάσεις διαμόρφωσης της ομάδας, Επίδραση της ομάδας στην ατομική απόδοση, Ομαδική συνεκτικότητα, Ομαδική κοινωνικοποίηση, Νόρμες, Δομή της ομάδας, ε) Διαπροσωπικές σχέσεις στην Κοινωνική Ψυχολογία, η Θεωρία του Bales για την κοινωνική αλληλεπίδραση σε ομάδες, μη λεκτική συμπεριφορά και διαφυλικές σχέσεις, δομικές και λειτουργικές προσεγγίσεις της μη λεκτικής συμπεριφοράς, μοντέλα αλληλεπίδρασης και ο ρόλος της γλώσσας (προσέγγιση D. Graddol), τελετουργίες- εθιμοτυπίες (θεωρία του E. Goffman), στ) Πρώιμες σχέσεις και διαπολιτισμικές διαφορές, Θεωρία των Προσωπικών Νοητικών Κατασκευών του G. Kelly, Αιτιακές αποδόσεις στις στενές/οικείες και στις κοινωνικές σχέσεις, και ζ) Δίκτυα σχέσεων και οι επιδράσεις τους στις σχέσεις, η κοινωνική συμμετοχή, οι αρχές της συναλλαγής, θεωρίες της αλληλεξάρτησης και της ισότητας.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 1. Hogg, A. &Vaughan, G. A. (2010). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: εκδ. Gutenberg, Γ. Δαρδανός-Κ. Δαρδανός Ο.Ε.
 2. Miell & Dallos, R. (2011). Διαπροσωπικές Σχέσεις: Mία συνεχής κοινωνική αλληλεπίδραση, Αθήνα, εκδ. Πεδίο.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 18 Μαΐου 2023.

Πέμπτη 18η Μαΐου 2023, 12.00-14.00

Για την κατεύθυνση «Σχολική Ψυχολογία» θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο:
Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Για την κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο:
Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Πέμπτη 18η Μαΐου 2023, 15.00-17.00

Για την κατεύθυνση «Σχολική Ψυχολογία» θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο:
Γνωστική Ψυχολογία

Για την κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο:
Κοινωνική Ψυχολογία και Δυναμική των Διαπροσωπικών Σχέσεων

Όσοι υποψήφιοι δεν θα έχουν επαρκή επίδοση στις γραπτές αυτές εξετάσεις, θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής.

*Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος για νεότερες πληροφορίες: http://www.psych.uoa.gr και συγκεκριμένα στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.psych.uoa.gr/study/postgraduate/pms-school-psychology.html

 

Τέλη φοίτησης

Οι φοιτητές/τριες φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών καταβάλλοντας α) το ποσό των 2.400,00 € ετησίως για την ειδίκευση

«Σχολική Ψυχολογία» (1.200,00 € για κάθε εξάμηνο φοίτησης, τα οποία καταβάλλονται στην έναρξη κάθε εξαμήνου) και β) το ποσό των 1.800,00 € ετησίως για την ειδίκευση

«Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» (900 € για κάθε εξάμηνο φοίτησης, τα οποία καταβάλλονται στην έναρξη κάθε εξαμήνου).

Δείτε επίσης

Χρήσιμα άρθρα και συμβουλές για Σπουδές Ψυχολογίας στην Ελλάδα και τον Κόσμο.