thumb-1442

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στο Συνθετικό Μοντέλο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής

logo-1442
Κατηγορία:
Ψυχοθεραπεία

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Η  ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η Συστημική Ψυχοθεραπεία αποτελεί μια επιστημονικά κατοχυρωμένη θεραπευτική προσέγγιση με εφαρμογή σε μεγάλο εύρος προβλημάτων. Έχει παράδοση πολλών δεκαετιών τόσο  στη Δύση όσο και στον ελληνικό χώρο. Ο συστημικός τρόπος σκέψης προσφέρει ένα ευέλικτο, ευρύ  και ενοποιητικό πλαίσιο, το  οποίο  διευκολύνει την  οργάνωση   της πολυπλοκότητας που αντιμετωπίζουν οι ειδικοί του χώρου της ψυχικής υγείας και διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ τους. Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Θεραπεία προσφέρει στον ειδικευόμενο τις εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες που θα του  επιτρέψουν  να  αφομοιώσει  τη  θεωρητική  γνώση  και  να  αποκτήσει  την  απαραίτητη πρακτική εξάσκηση.

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων έχει ιδρυθεί το 1983 από τη κα. Χάρις Κατάκη και αποτελεί έναν πολυμορφικό χώρο που δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων:

 1. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης στη Ψυχοθεραπεία – 4ετές Πρόγραμμα
 2. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική – 3ετές Πρόγραμμα
 3. Εκδοτική Δραστηριότητα μέσω της σειράς «Ανθρώπινα Συστήματα»
 4. Παροχή Υπηρεσιών Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής σε Άτομα, Οικογένειες, Ζευγάρια και Ομάδες
 5. Παρεμβάσεις σε Δήμους & Κοινότητες , Οργανισμούς, Σχολεία και Εταιρείες

Το πρόγραμμα    διαρκεί     τέσσερα    (4)     χρόνια.  Οι       ειδικευόμενοι     μπορούν     να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση μερών του προγράμματος (π.χ. πρακτική άσκηση) λόγω επαγγελματικών ή προσωπικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το  πρόγραμμα  ειδίκευσης  περιλαμβάνει  τους  ακόλουθους  τομείς  (οι  ώρες  που αναγράφονται δηλώνουν το κατώτερο όριο απαιτούμενων ωρών για κάθε τομέα):

 • Προσωπική (ομαδική) ψυχοθεραπεία (300 ώρες)
 • Θεωρητική κατάρτιση (500 ώρες)
 • Πρακτική άσκηση (482 ώρες)
 • Εποπτεία (200 ώρες)

Οι  τομείς  αυτοί  περιγράφονται  συνοπτικά  παρακάτω  για  κάθε  έτος  ξεχωριστά. Αναλυτικό πρόγραμμα με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης για κάθε έτος παρέχεται στους ειδικευόμενους  από  τους  εκπαιδευτές  τους στην  αρχή κάθε ακαδημαϊκής  χρονιάς.  Το ακαδημαϊκό έτος (εννέα μήνες) ισχύει μόνο για τον τομέα της θεωρητικής κατάρτισης. Παρέχεται, επίσης, η  δυνατότητα  εκπαίδευσης των ειδικευόμενων στη διάγνωση, εφόσον έχουν βασικές σπουδές στην Ψυχολογία. Το πρόγραμμα αυτό είναι ξεχωριστό από το υπόλοιπο πρόγραμμα ειδίκευσης, διαρκεί τρία έτη και η συμμετοχή σε αυτό είναι προαιρετική.

Το πρόγραμμα αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά σε ξεχωριστό έντυπο το οποίο μπορείτε να ζητήσετε από τη γραμματεία.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Οι ειδικευόμενοι θα πρέπει να ικανοποιήσουν όλα τα παρακάτω κριτήρια προκειμένου να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα:

 • Τη συστηματική παρακολούθηση του προγράμματος και συμπλήρωση όλων των ωρών, όπως κατανέμονται σε κάθε ξεχωριστό τομέα σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το σύνολο των  ωρών  ειδίκευσης   δεν   μπορεί   να   είναι   κατώτερο   των   1580.  Επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος θεωρείται η κάλυψη τουλάχιστον του 80% των εκπαιδευτικών ωρών κατ΄ έτος και κατά σεμιναριακή ενότητα.
 • Την ολοκλήρωση και παράδοση όλων των γραπτών εργασιών
 • Την ολοκλήρωση όλων των προφορικών εργασιών (παρουσιάσεων)
 • Τη θετική αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Επιτροπής όσον αφορά τα εξής:

i Την πιστοποιημένη επίδοση στο θεωρητικό και πρακτικό τομέα,

ii. Την επίδειξη γνωστικο – συγκινησιακής και κοινωνικής ωριμότητας (κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων, επικοινωνιακές δεξιότητες, διαπροσωπικές σχέσεις με συνειδικευόμενους, αναγνώριση και ικανοποιητικός χειρισμός προσωπικών εμπλοκών και συμβολής στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας, αξιοποίηση της παρεχόμενης εποπτείας),

iii. Την επαγγελματική συμπεριφορά,

iv. Τη μη παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας του Εργαστηρίου. Οι ειδικευόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να επικαλεστούν άγνοια του κώδικα αυτού.

v. Την αποκτηθείσα επαγγελματική πείρα και πρακτική εξάσκηση εκτός των ειδικευόμενων  πλαισίων  του   Εργαστηρίου  από   την  έναρξη της  ειδίκευσης, διάρκειας 500 ωρών τουλάχιστον, και σε συμβουλευτικό-θεραπευτικό πλαίσιο. (Οι ώρες αυτές είναι εκτός του προσφερόμενου προγράμματος).

vi. Την έλλειψη εκκρεμοτήτων των ειδικευόμενων όσον αφορά στις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Εργαστήριο.

Οι εκπαιδευτές παρακολουθούν και καταγράφουν συστηματικά την πρόοδο των εκπαιδευόμενων. Συναντούνται μαζί τους κατ’ ιδίαν όποτε κρίνουν απαραίτητο, συζητούν μαζί τους  την πορεία  τους  και τους ενημερώνουν  για τη μέχρι τότε αξιολόγησή  τους. Τυχόν αρνητική αξιολόγηση οδηγεί στην παραπομπή τους στους υπεύθυνους του Τομέα Εκπαίδευσης, οι οποίοι κρίνουν για τη συνέχιση ή όχι της εκπαίδευσης.

Όσοι ολοκληρώσουν το πρόγραμμα ειδίκευσης ικανοποιώντας όλα τα παραπάνω κριτήρια, δικαιούνται την απονομή Πιστοποιητικού Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του Πιστοποιητικού είναι η προσκόμιση του προ- απαιτούμενου τίτλου σπουδών βασικής ή/και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης (βλ. «ποιοι γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα»). Ενστάσεις που αφορούν στην άρνηση χορήγησης του Πιστοποιητικού σε   ειδικευόμενο εξετάζονται με διαδικασίες που προβλέπονται στο  καταστατικό  του Εργαστηρίου.

Όσοι από τους ειδικευόμενους διακόψουν το πρόγραμμα πριν την ολοκλήρωσή του, ή η Εκπαιδευτική Επιτροπή κρίνει πως δεν πληρούν κάποιο από τα κριτήρια που καθορίζουν την ολοκλήρωσή του, ή σκοπεύουν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα στο μέλλον, δικαιούνται την παροχή  βεβαίωσης  για  την  παρακολούθηση  συγκεκριμένων  θεωρητικών  σεμιναρίων  και φάσεων της πρακτικής άσκησης. Η παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας αφαιρεί αυτομάτως από τους ειδικευόμενους το δικαίωμα αυτής της παροχής.

Σημείωση: Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του Εργαστηρίου, οι ειδικευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο του συστημικού ή οικογενειακού θεραπευτή μόνο μετά το πέρας της σχετικής ειδίκευσής τους (ολοκλήρωση του προγράμματος) και την απόκτηση του  απαραίτητου  πιστοποιητικού από το Εργαστήριο. Η εγγραφή τους σε Επιστημονική Εταιρεία Συστημικής/Οικογενειακής  Θεραπείας,  τους  καλύπτει επιστημονικά και επαγγελματικά, μέχρι να καθοριστούν τα κρατικά ή  ευρωπαϊκά κριτήρια για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχοθεραπευτή.

III. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το  πρόγραμμα σπουδών  των  τεσσάρων  ετών  ειδίκευσης  παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω. Αναλυτικό πρόγραμμα με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης για κάθε έτος, τρόπους πρακτικής άσκησης καθώς και επιμέρους διευκρινήσεις παρέχονται στους ειδικευόμενους από τους εκπαιδευτές τους στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. Ορισμένες διαφορές, όπως λόγου  χάριν στους  τρόπους  πρακτικής  άσκησης,  είναι αναμενόμενες  και  οφείλονται στις δυνατότητες που υπάρχουν αλλά  και τον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος (π.χ. Αθήνα ή περιφέρεια). Οι εκπαιδευτές οφείλουν να τηρούν τις αρχές του συνοπτικού προγράμματος και τις  κατευθυντήριες  γραμμές  του  Τομέα  Εκπαίδευσης,  διατηρούν  όμως  την  ακαδημαϊκή ελευθερία να επιλέγουν  τις  βασικές τους πηγές, να αποφασίζουν για το περιεχόμενο των εργασιών, να παρέχουν πρόσθετες οδηγίες και να προτείνουν βιβλιογραφία την οποία και θα ανανεώνουν κατά τακτά διαστήματα.

Όπως ήδη ειπώθηκε, το πρόγραμμα ειδίκευσης περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:

 • Προσωπική (ομαδική) ψυχοθεραπεία
 • Θεωρητική κατάρτιση
 • Πρακτική άσκηση
 • Εποπτεία

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να ενταχθούν σε πρόγραμμα προσωπικής ψυχοθεραπείας στη   συστημική προσέγγιση, το  οποίο θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνει  ένταξή  τους σε θεραπευτική ομάδα. Το πρόγραμμα συστημικής (ομαδικής) θεραπείας στο οποίο εντάσσονται οι ειδικευόμενοι είναι της δικής τους επιλογής, αλλά ο επιλεγμένος θεραπευτής θα πρέπει υποχρεωτικά να ανήκει σε επιστημονική εταιρεία συστημικής προσέγγισης, η οποία να είναι μέλος  της EFTA (European Family Therapy Association). Οι ειδικευόμενοι οφείλουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα προσωπικής ψυχοθεραπείας τουλάχιστον για 300 ώρες.

Η χρονική διάρκεια της θεραπείας τους είναι ανεξάρτητη του προγράμματος. Προκειμένου να πάρουν το πιστοποιητικό τους απαιτείται βεβαίωση για την κάλυψη των απαιτούμενων ωρών και θετική σύσταση από το θεραπευτή τους η οποία αποστέλλεται στο Εργαστήριο εμπιστευτικά. Όσοι ειδικευόμενοι παρακολουθούν πρόγραμμα προσωπικής θεραπείας σε άλλη προσέγγιση ενθαρρύνονται να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα αυτό προτού ενταχθούν υποχρεωτικά σε πρόγραμμα συστημικής ψυχοθεραπείας.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η θεωρητική κατάρτιση γίνεται κατά τη διάρκεια των:

1.  Ομάδων  Εργασίας (1ο,  2ο  και  3ο   έτος).  Οι  ειδικευόμενοι  επεξεργάζονται  θέματα  που αφορούν στη συστημική θεραπεία με άτομα, οικογένειες και ομάδες, εστιάζοντας σταδιακά σε πιο  εξειδικευμένα θέματα, από αιτήματα που αφορούν προβλήματα προσαρμογής (2ο έτος) ως αιτήματα που αφορούν σοβαρές ψυχολογικές δυσκολίες (3ο  έτος).

2. Σεμιναρίων Οικογενειακής Θεραπείας (1ο, 2ο και 3ο    έτος). Τα σεμινάρια εξοικειώνουν τους ειδικευόμενους με την ιστορία της οικογενειακής θεραπείας, από τις απαρχές της ως τις  σύγχρονες  μεταμοντέρνες  εξελίξεις  της.  Εστιάζουν  σε  ζητήματα  θεωρίας, μεθόδων, τεχνικών και εφαρμογών.

3. Σεμιναρίων του Συνθετικού Μοντέλου Συστημικής Θεραπείας (1ο, 2οκαι 3ο έτος). Τα σεμινάρια   αυτά   διδάσκουν  την   ιστορία   και   τις   εφαρμογές   του   μοντέλου   αυτού.  Συνδυασμένα με τις ώρες πρακτικής άσκησης στην οικογενειακή και ομαδική θεραπεία, μαθαίνουν στους  ειδικευόμενους  να  συνθέτουν  ιδέες,  μεθόδους  και  τεχνικές  από διάφορες     σχολές οικογενειακής θεραπείας,  αλλά  και  άλλες  ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις με το δικό τους προσωπικό τρόπο, βάσει των δύο αξόνων του μοντέλου: του Γνωστικού Συστήματος Αυτοαναφοράς και των Σταδίων της Μακρόχρονης Συστημικής Θεραπείας.

4. Σεμιναρίου συγγραφής και εποπτεία διπλωματικής εργασίας (4ο έτος). Οι ειδικευόμενοι υποστηρίζονται στο έργο της συγγραφής μιας βιβλιογραφικά στοιχειοθετημένης μελέτης περίπτωσης (άτομο, οικογένεια, ομάδα) που ολοκληρώνει τη θεωρητική τους κατάρτιση.

Αναλυτικά προγράμματα παρέχονται στην αρχή της χρονιάς από τους εκπαιδευτές των   διαφόρων  σεμιναρίων.   Η   κατάρτιση   αυτή   επιτυγχάνεται   μέσω   εισηγήσεων   των εκπαιδευτών,   βιωματικών   δραστηριοτήτων  (π.χ.   προσομοιώσεων),  παρουσιάσεων των ειδικευόμενων και χρήσης μέσων, όπως ο μονόδρομος καθρέφτης, το βίντεο κλπ.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η πρακτική άσκηση μπορεί να περιλαμβάνει στα αρχικά στάδια της εκπαίδευσης την παρακολούθηση ατομικών, ομαδικών και οικογενειακών συνεδριών πίσω από τον καθρέφτη ή/και από μαγνητοσκοπημένες συνεδρίες, καθώς και την εξάσκηση μέσω προσομοιώσεων. Σε πιο  προχωρημένα στάδια οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στη  θεραπευτική διαδικασία πιο ενεργά ως ειδικευόμενοι θεραπευτές. Οι συγκεκριμένοι τρόποι ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης, ειδικά στα  στάδια  αυτά,  μπορεί να  διαφέρουν  ανάλογα  με  τις δυνατότητες του προγράμματος, αλλά  και  τον τόπο διεξαγωγής (Αθήνα ή περιφέρεια). Αναλυτικές οδηγίες δίνονται στους ειδικευόμενους από το βασικό τους εκπαιδευτή στην αρχή κάθε χρονιάς.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Η εποπτεία παρέχεται κατά τη διάρκεια και των τεσσάρων ετών. Οι ειδικευόμενοι φέρνουν για εποπτεία υλικό τόσο από την πρακτική τους άσκηση στο Εργαστήριο όσο και από τον  επαγγελματικό τους χώρο. Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας του Εργαστηρίου κατά την παρουσίαση του υλικού αυτού. Δυνατότητα εποπτείας παρέχεται επίσης  στους  ειδικευόμενους  μετά  το  τέλος  κάθε  δίωρου  πρακτικής  τους  άσκησης στην ομαδική και οικογενειακή θεραπεία. Στο 4ο   έτος οι ειδικευόμενοι συμπληρώνουν το κομμάτι της πρακτικής τους άσκησης και με ζωντανή εποπτεία, με σχόλια ανατροφοδότησης από τον εκπαιδευτή αλλά και  από το σύνολο της εκπαιδευτικής τους ομάδας. Η ενεργή συμμετοχή στην  εποπτεία  είναι  απαραίτητη  για  την  ολοκλήρωση  του  προγράμματος  ειδίκευσης  και αξιολογείται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή.

ΙV. ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Το Εργαστήριο διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα και την υλικοτεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή   και   υποστήριξη   όλων   των   εκπαιδευτικών   προγραμμάτων   που   προσφέρει. Κατάλληλοι σεμιναριακοί χώροι, αίθουσες με μονόδρομους καθρέφτες, οπτικοακουστικά μέσα για μαγνητοσκόπηση και παρακολούθηση μαγνητοσκοπημένων συνεδριών.

Το      Εργαστήριο    προσφέρει     ακόμα     τη      δυνατότητα     ηλεκτρονικής πρόσβασης εκπαιδευόμενων και προσωπικού σε έγκυρα διεθνή περιοδικά συστημικής και οικογενειακής θεραπείας. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας του, δίνει τη δυνατότητα ανάγνωσης της σειράς «Κειμένων  Εργασίας»  (ISSN)  σε  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  για  θέματα  συστημικής επιστημολογίας και θεραπείας.

V. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι      ειδικευόμενοι    μπορούν     να     συμμετέχουν     σε     ερευνητικά     προγράμματα του Εργαστηρίου, ανάλογα με την εμπειρία και τη θεωρητική τους κατάρτιση. Μπορούν επίσης να ζητούν  εποπτεία για δικές τους έρευνες ή παρουσιάσεις σε συνέδρια από επιστημονικούς συνεργάτες του Εργαστηρίου που ασχολούνται με συναφή θέματα. Δίνεται επιπρόσθετα η δυνατότητα δημοσίευσης στη σειρά «Κειμένων Εργασίας» (βλ. παραπάνω) κατόπιν υποβολής και αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή. Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να υποβάλλουν κείμενα  και ως ένα είδος αξιολόγησης του έργου τους και προδημοσίευσης που επιτρέπει κατόπιν την υποβολή σε επιστημονικά περιοδικά.

ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι ειδικευόμενοι ενθαρρύνονται να λαμβάνουν μέρος στις έκτακτες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται κάθε χρόνο, όπως ημερίδες, διαλέξεις, βιωματικά σεμινάρια, θεραπευτικοί μαραθώνιοι κ.ά.

Ι. Η Οικογενειακή Θεραπεία και ο Συστημικός Τρόπος Σκέψης. Η ένταξη τους στην Ευρύτερη «Οικογένεια» της Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής

Ο κατακερματισμός του χώρου της ψυχικής υγείας και η συστημική προσέγγιση

Παραδοσιακές προσεγγίσεις και σύγχρονα ρεύματα στην ψυχοθεραπεία και Οικογένεια.

Η οικογένεια ως πλαίσιο αναφοράς στην Ψυχολογία και στην Ψυχοθεραπεία

Εξελικτικά στάδια και διάφορες μορφές της οικογένειας

Η οικογένεια ως ψυχοκοινωνικό σύστημα

Η γέννηση και η ανάπτυξη της θεραπείας οικογένειας: Βασικές έννοιες και αρχές της συστημικής Θεωρίας

Επιμέρους προσεγγίσεις στην οικογενειακή θεραπεία: Ψυχοδυναμική, Δομική, Διαγενεαλογική, Εμπειρική- Ανθρωπιστική, Δομική, Στρατηγική – Επικοινωνιακή, Μοντέλο του Μιλάνου, Γνωστική – Συμπεριφοριστική.

Επιρροές από τις Αντλεριανές και υπαρξιακές και προσωποκεντρικές σχολές ψυχοθεραπείας.

Σύγχρονες τάσεις της οικογενειακής θεραπείας:

* Εξειδικευμένη Εποπτεία για άμεσες παρεμβάσεις σε παιδιά και εφήβους

*  Επιρροή Μεταμοντερνισμού και Κοινωνικού Κονστρουκτιβισμού στην οικογενειακή θεραπεία («η πραγματικότητα δεν ανακαλύπτεται αλλά κατασκευάζεται και μάλιστα συν-κατασκευάζεται»)

* Σύνδεση συστημικής σκέψης με τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού (attachment theory)

* Συστημική θεωρία και Εγκέφαλος – Σύνδεση με τις εξελίξεις στη Νευροψυχολογία

ΙΙ. Εφαρμογές στη Κλινική και Συμβουλευτική Πρακτική, Έρευνα, Εκπαίδευση και Δουλειά σε μεγαλύτερα συστήματα (κοινότητα, εργασία).

Διάγνωση της Ψυχοπαθολογίας και το ζήτημα της Συστημικής /οικογενειακής οπτικής

Εργαλεία αξιολόγησης της οικογένειας (κλίμακες, δοκιμασίες κλπ)

Διαγνωστικές Εφαρμογές της Συστημικής Ψυχοθεραπείας σε δυσκολίες προσαρμογής

Αντιμετώπιση οικογενειών  με: πένθος και τραύμα, διαζύγιο, αυτοκτονία, λεκτική και σωματική βία, σεξουαλική κακοποίηση και αιμομιξία, χρήση ουσιών κλπ.

Ψυχοπαθολογία και συστημική προσέγγιση : Διαταραχές διάθεσης, Αγχώδεις διαταραχές, Ψυχωτικές διαταραχές και σχιζοφρένεια, Διαταραχές πρόσληψης τροφής, Σωματόμορφες διαταραχές, Διαταραχές προσωπικότητας κλπ. (*)

Σύνδεση συστημικής με άλλες θεωρίες προσωπικότητας και ψυχοπαθολογίας(*)

Ολιστική – συστημική προσέγγιση και υγεία

Ένταξη φαρμακευτικής αγωγής στην ψυχοθεραπεία(*)

ΙΙΙ. Δεξιότητες Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας

Δεξιότητες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας -Σύνδεση με άλλες προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας

Εποπτευόμενη πρακτική εξάσκηση με σταδιακή αύξηση της εμπλοκής/συμμετοχής του ειδικευόμενου: παρακολούθηση από μονόδρομο καθρέφτη, παρακολούθηση μαγνητοσκοπημένου υλικού, παρακολούθηση ως ειδικευόμενος, εποπτεία μαγνητοσκοπημένων συνεδριών, μαγνητοσκόπηση και παρακολούθηση προσομοιώσεων ξεκινώντας από την πρώτη συνεδρία με άτομο, ζευγάρι ή οικογένεια και τη λήψη οικογενειακού ιστορικού και φτάνοντας μέχρι τη διεξαγωγή /συντονισμό οικογενειακών και ομαδικών συνεδριών.

Εξάσκηση μέσα από την διδασκαλία, την πρακτική και την εποπτεία στη διατύπωση συστημικών υποθέσεων, σε ζητήματα θεραπευτικού σχεδιασμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.

ΙV. Το Συνθετικό Μοντέλο Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής και Ομαδική Θεραπεία

Σύνθεση με θεωρητική βάση στη Συστημική σκέψη,  έναντι του εκλεκτικισμού στις τεχνικές και προσεγγίσεις συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας

Εφαρμογή της οικογενειακής θεραπείας χωρίς οικογένεια, με βάση τη Συστημική θεωρία: μέσα από ατομικές, οικογενειακές και ομαδικές συνεδρίες

Βασικά στοιχεία ομαδικής θεραπείας:

*Πλεονεκτήματα έναντι της ατομικής

*Κατηγορίες/είδη και Δυναμική ομάδων

*Ο ρόλος του θεραπευτή/συμβούλου- Ανάπτυξη δεξιοτήτων συντονισμού ομάδων

*Η συστημική/ οικογενειακή οπτική μέσα στην ομάδα

Γνωστικό σύστημα αυτοαναφοράς και Οικοθεωρίες

Η πιστοποίηση επιτυγχάνεται μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση του προγράμματο, την ολοκλήρωση και παράδοση όλων των γραπτών εργασιών, την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων και της θετικής αξιλόγησης της Εκπαιδευτικής Επιτροπής.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδαχθούν το συστημικό τρόπο  σκέψης και τους τρόπους εφαρμογής του στη θεραπεία με άτομα, οικογένειες και ομάδες.

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων αποτελεί το πρώτο πιστοποιημένο συστημικό εκπαιδευτικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας (Εuropean Association for Psychotherapy-EAP) http://www.europsyche.org/.

To Εργαστήριο είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτικός οργανισμός από το Επιμελητήριο Εκπαιδευτικών Κέντρων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (Training Institutes Chamber – European Family Therapy Association-E.F.T.A.).

Το Εργαστήριο αποτελεί, επίσης, το πρώτο πιστοποιημένο συστημικό εκπαιδευτικό κέντρο της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.)

Οι εκπαιδευτές του Εργαστηρίου είναι πιστοποιημένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας (Εuropean Association for Psychotherapy-EAP) http://www.europsyche.org/, και το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων είναι πιστοποιημένο ως κέντρο ψυχοθεραπείας από την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε.)  http://nopg.gr/gr/.

Τα προγράμματα του Εργαστηρίου είναι εναρμονισμένα  και συνεχώς προσαρμόζονται  με τις προδιαγραφές των αντίστοιχων οργάνων πιστοποίησης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πιστοποίηση και εγγραφή των εκπαιδευόμενων στα αντίστοιχα όργανα:

 • Για την ειδίκευση στην Οικογενειακή/Συστημική Ψυχοθεραπεία γίνεται εναρμόνιση με την  EFTA και την EAP, και έτσι εξασφαλίζεται η εγγραφή/πιστοποίηση σ’ αυτές αλλά και στις αντίστοιχες ελληνικές οργανώσεις (ΕΛΕΣΥΘ, ΕΕΨΕ).
 • Για την εκπαίδευση στη Συστημική Συμβουλευτική ακολουθούνται οι προδιαγραφές που θέτει η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής.


Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν τα δίδακτρα σε 11 ισόποσες μηναίες δόσεις.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής των ετήσιων διδάκτρων στην αρχή της χρονιά, προβλέπεται έκπτωση 10% .

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν:

 • Θεωρία
 • Εποπτεία
 • Πρακτική Άσκηση

 

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων έχει ιδρυθεί το 1983 από τη κα. Χάρις Κατάκη και αποτελεί έναν πολυμορφικό χώρο που δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων: Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 4ετές Πρόγραμμα στη Ψυχοθεραπεία 3ετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Εκδοτική Δραστηριότητα μέσω της σειράς «Ανθρώπινα Συστήματα» Παροχή Υπηρεσιών Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής σε Άτομα, Οικογένειες, Ζευγάρια και Ομάδες Παρεμβάσεις σε Δήμους & Κοινότητες , Οργανισμούς, Σχολεία και Εταιρείες

thumb-video
 • Διάρκεια
  4
 • Τοποθεσία
  Ελλάδα
 • Τηλέφωνο
  2106129290
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  01/10/2023
 • Ημερομηνία Λήξης
  15/09/2027
 • Προθεσμία Εγγραφής
  15/09/2023
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Ψυχοθεραπεία.