thumb-1354

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές»

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές».

Το επιστημονικό αντικείμενο είναι εξαιρετικά σημαντικό και βρίσκει εφαρμογές σε πολλαπλά πεδία, γιατί επικεντρώνεται τόσο στη λειτουργία του γιγνώσκειν και του θυμικού, όσο και στους περιορισμούς που τίθενται από παράγοντες ατομικών διαφορών και ηλικίας. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο οι γνωστικές και μεταγνωστικές διεργασίες αλληλεπιδρούν με τους θυμικούς παράγοντες είναι ένα από τα πιο δυναμικά πεδία έρευνας διεθνώς. Πεδία εφαρμογών αποτελούν η εκπαίδευση, η καθημερινή ζωή, οι επιχειρήσεις, τα δικαστήρια και η εργασία. Επιπρόσθετα, τονίζεται η σημασία των μεταγνωστικών διεργασιών ως προς την παρακολούθηση και ρύθμιση της συμπεριφοράς, μέσα σε περιβάλλοντα όπου το άτομο πρέπει να επιλέγει και να θέτει στόχους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, να κατευθύνει αλλά και να ελέγχει τη δράση του. Τέτοιες καταστάσεις τα άτομα βιώνουν καθημερινά και τα αποτελέσματα των ερευνών της Γνωστικής Ψυχολογίας αφορούν πολλαπλές εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου όπως, για παράδειγμα, τις μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων στα δικαστήρια, τη λήθη, την προσοχή, και τη μάθηση κατά την ανάπτυξη διά βίου, την αποδιοργάνωση του γιγνώσκειν και την αποδόμηση του γνωστικού ελέγχου στις αναπτυξιακές διαταραχές, στην ψυχοπαθολογία, στις νευροεκφυλιστικές νόσους και κυρίως στην άνοια.

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Πρόσβαση σε Διδακτορικές Σπουδές.

e-Οδηγός Σπουδών

ΠΜΣ Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές (2022-2023)

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. είναι η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση σε θέματα μελέτης των γνωστικών, μεταγνωστικών και θυμικών διεργασιών σε διαφορετικά πλαίσια, όπως στην εκπαίδευση, στον χώρο των δικαστηρίων, της εργασίας και σε άλλα πεδία της καθημερινής ζωής. Επιπλέον, καλύπτει τη μελέτη των δυναμικών αλλαγών αυτών των διεργασιών, κατά τη διά βίου ανάπτυξη και γήρανση, υγιή και παθολογική. Η έμφαση είναι τόσο στις γνωστικές διεργασίες χαμηλής και ανώτερης ιεραρχίας, όσο και στον γνωστικό έλεγχο, στο μεταγιγνώσκειν και στη Θεωρία του Νου. Επίσης, καλύπτονται θέματα μελέτης σχετικά με τις επιδράσεις του θυμικού -δηλαδή των κινήτρων, των συναισθημάτων κι άλλων θυμικών παραγόντων, όπως η διάθεση- σε γνωστικά έργα. Οι ηλικιακές ομάδες που μελετώνται έχουν ένα εύρος που εκτείνεται από τη βρεφική ηλικία μέχρι το βαθύ γήρας.

Ανάλογα με την επιλογή των μαθημάτων διαμορφώνεται το προφίλ των σπουδών του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/ριας σύμφωνα με τους μαθησιακούς του στόχους. Τρεις κύριοι προσανατολισμοί είναι:

(Α) αυτός των γνωστικών και μεταγνωστικών διεργασιών,

(Β) αυτός των γνωστικών και θυμικών διεργασιών στο υγιές και παθολογικό γήρας και

(Γ) αυτός των εφαρμογών της επιστημονικής γνώσης στην καθημερινή ζωή.

Στο πλαίσιο αυτό, το Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» αποσκοπεί στην:

α) εξειδικευμένη και σε βάθος εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την εμβάθυνση σε εννοιολογικό επίπεδο και την απόκτηση δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για τη μελέτη των γνωστικών λειτουργιών και του γνωστικού ελέγχου, του βιολογικού τους υποστρώματος, και των θυμικών παραγόντων που τις επηρεάζουν, σε εργαστηριακό και εφαρμοσμένο επίπεδο

β) διερεύνηση των χώρων εφαρμογής των ευρημάτων της γνωστικής ψυχολογίας,

γ) σε βάθος επιστημονική έρευνα των σχετικών γνωστικών και θυμικών φαινομένων

δ) απόκτηση εμπειρίας στην ψυχολογική αξιολόγηση γνωστικών και θυμικών διεργασιών

ε) εξοικείωση με παρεμβάσεις σε γνωστικό και συναισθηματικό/θυμικό επίπεδο σε διάφορους πληθυσμούς.

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

1ο εξάμηνο
4 τάξεις (Τάξη είναι η εφαρμογή ενός μαθήματος σε μια συγκεκριμένη ακαδημαϊκή περίοδο. Π.χ. Τάξη χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. Κάποιο μάθημα σε ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος μπορεί να έχει μια (χειμερινή ή εαρινή), δύο (χειμερινή και εαρινή) ή καμία τάξη.)

Κωδικός Τίτλος ECTS   Τύπος
ΓΨ-100 Γνωστικές Λειτουργίες 10 Υ
ΓΨ-101 Μεταγνωστικές Διεργασίες και Ρύθμιση του Γνωστικού και του Θυμικού 10 Υ
ΓΨ-105 Ειδικά Θέματα Έρευνας Εγκεφάλου 10 ΥΕ
ΔΤ-501 Νευρολογικές και Ψυχιατρικές Διαταραχές 10 ΥΕ

 

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

2ο εξάμηνο
4 τάξεις

Κωδικός Τίτλος ECTS   Τύπος
ΓΨ-201 Εγκέφαλος και Συμπεριφορά 10 Υ
ΔΤ-601 Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα 10 ΥΕ
ΔΤ-602 Εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση 10 ΥΕ
ΔΤ-610 Νευροψυχολογία της Γλώσσας 10 ΥΕ

 

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

3ο εξάμηνο
1 τάξη

Κωδικός Τίτλος ECTS   Τύπος
ΔΤ-500 Βασικές Αρχές και Πρακτικές στην Ψυχολογική Εκτίμηση 10 ΥΕ

 

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

4ο εξάμηνο
1 τάξη

Κωδικός Τίτλος ECTS   Τύπος
ΔΤ-603 Προηγμένες Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών Δεδομένων 10 ΥΕ

 

Διδάσκοντες

Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα: 8,50 – 10,00
Λίαν Καλώς: 6,50 – 8,49
Καλώς: 6,00 – 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00 – 5,99

Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές” του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. είναι το 6.

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

4 ΕΞΑΜΗΝΑ, 120 ECTS

Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» ετησίως ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 13 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες.

Κατηγορίες Εισακτέων

Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ειδικότερα, απόφοιτοι/ες Τμημάτων Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τμημάτων Παιδαγωγικής κατεύθυνσης ή Τμημάτων που οδηγούν σε διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση, Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής, Πληροφορικής, Μαθηματικού, Φυσικής, Βιολογίας, Πολυτεχνείου, Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς με τα παραπάνω επιστημονικής κατεύθυνσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 12γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114Α΄).

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς με τα παραπάνω, επιστημονικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/ρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον. 3328/2005 (Α’ 80).

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34του Ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄έτος, στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές», υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ..

4. Για τις περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στα παραπάνω καθώς και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος.

Κριτήρια εισαγωγής

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

α) Επιτυχή συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 60%.
β) Μέσος όρος του βαθμού πτυχίου με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 10%.
γ) Η επίδοση σε διπλωματική εργασία 20%
δ) Η συναφής ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότηταμε ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 10%.

Διαδικασία εισαγωγής

Το Τμήμα Ψυχολογίας προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» το αργότερο έως 31 Μαΐου κάθε έτους και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη 13 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών.

Το διάστημα υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 10 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου εκάστου έτους.

Οι εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις για το Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας εισαγωγής υποψηφίων στο Π.Μ.Σ αναρτάται από τη Γραμματεία στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και ανακοινώνεται στον ημερήσιο τύπο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώνουν τις αιτήσεις συμμετοχής από την ιστοσελίδα του Τμήματος και να τις υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστολή εντός της οριζόμενης από τον παρόντα Κανονισμό προθεσμίας.

Α. Στην αίτηση αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και όποιας άλλης ξένης γλώσσας κατέχει ο/η υποψήφιος/α.
 2. Ατομική έκθεση για τους λόγους επιλογής του εν λόγω Π.Μ.Σ.
  Β. Οι αιτήσεις των υποψήφιων συνοδεύονται από σχετικό φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά σε απλά αντίγραφα που καταθέτει ή αποστέλλει ταχυδρομικά ο/η υποψήφιος/α μαζί με την αίτηση συμμετοχής:
 3. Βασικός Τίτλος Σπουδών
 4. Αναλυτική Κατάσταση Βαθμολογίας
 5. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 6. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 και όποιας άλλης ξένης γλώσσας κατέχει ο/η υποψήφιας/α. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α δεν διαθέτει απόδειξη γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 θα πρέπει να υποβληθεί σε επιτυχή εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα από εξεταστή/ρια που θα ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος. Από την παραπάνω εξέταση εξαιρούνται οι υποψήφιοι, απόφοιτοι Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.
  Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου υποβάλλεται βεβαίωση επιπέδου Β2 του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του ΥΠΠΕΘ.
 7. Απλές φωτοτυπίες αποδεικτικών εγγράφων για όσα αναφέρονται στο βιογραφικό των υποψηφίων (συνέδρια, ημερίδες, δημοσιεύσεις κ.λ.π.)

Για να γίνει ένας/μία υποψήφιος/α δεκτός/ή στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» απαιτείται να έχει εξεταστεί επιτυχώς στο παρακάτω μάθημα:

 • Γνωστικές Λειτουργίες

Η αξιολόγηση των γραπτών στο υπό εξέταση μάθημα γίνεται από δύο βαθμολογητές οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και οι οποίοι έχουν συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα γνωστικό αντικείμενο. Το άθροισμα των βαθμολογιών τους είναι και ο τελικός βαθμός του υποψηφίου στο εξεταζόμενο μάθημα. Οι εξεταστές ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος μαζί με ένα αναπληρωματικό εξεταστή/ρια ίδιας ή συναφούς ειδικότητας. Στην εξέταση της Αγγλικής γλώσσας ως εξεταστές/ριεςορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος ένα μέλος Δ.Ε.Π. και ένας/μία διδάσκοντας/ουσα της αντίστοιχης ξένης γλώσσας στο Τμήμα. Ο υποψήφιος επιτυγχάνει στις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. όταν το άθροισμα των βαθμών των δύο εξεταστών στο μάθημα στα οποίο εξετάστηκε είναι τουλάχιστον δέκα (10) στη βαθμολογική κλίμακα ένα (1) ως δέκα(10).

Η ύλη των εξεταστέων μαθημάτων αναρτάται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.,το αργότερο έως τις 31 Μαΐου εκάστου έτους,στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

Η τελική αξιολόγηση και επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο που θεραπεύει το Π.Μ.Σ. και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» είναι ένα πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές».

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές», συνίσταται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) κατe5πιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που ισοδυναμούν με ογδόντα (80) πιστωτικές μονάδες (ECTS), με 10 ECTS ανά μάθημα και στην εκπόνηση και επιτυχή ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που ισοδυναμεί με σαράντα (40) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που ισοδυναμούν με 30 πιστωτικές μονάδες ECTS φόρτου εργασίας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ οι φοιτητές αναμένεται να:

Α. είναι σε θέση να παράγουν νέες ιδέες, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά ερωτήματα, να αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν ερευνητικά δεδομένα και πληροφορίες, εφαρμόζοντας τις επιστημονικές μεθόδους και κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών.

Β. έχουν αναπτύξει την ικανότητα κριτικής σκέψης και αυτοκριτικής καθώς εκπαιδεύονται να εργάζονται αποτελεσματικά είτε αυτόνομα είτε σε διεπιστημονικές ομάδες και μαθαίνουν να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις

Γ. είναι ικανοί να χειρίζονται βιβλιογραφικές βάσεις, βάσεις ερευνητικών δεδομένων, λογισμικά στατιστικών αναλύσεων, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης, και να επικοινωνούν στην αγγλική γλώσσα, δεξιότητα ιδιαίτερα σημαντική για την επαγγελματική και την προσωπική ανάπτυξή τους.

Δ. (α) να σέβονται τους κανόνες δεοντολογίας στην επιστημονική έρευνα και να αναπτύσσουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα και (β) να σέβονται τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα και να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε σχετικούς πληθυσμούς.

Επαγγελματικό καθεστώς (αν υπάρχει)

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ψυχολογίας έχουν ήδη αποκτήσει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου με τη λήψη του βασικού τους πτυχίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278 τ. Α0-12-1979) όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236 τ. Α0.10.1998). Οι απόφοιτοι του ίδιου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι οποίοι δεν έχουν βασικό πτυχίο Ψυχολογίας δεν δικαιούνται να λάβουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

2400€

Τέλη Φοίτησης: Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις: η πρώτη δόση καταβάλλεται ταυτοχρόνως με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., ενώ η δεύτερη με την έναρξη του δεύτερου έτους σπουδών (έναρξη 3ουεξαμήνου φοίτησης).

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. λειτούργησε για πρώτη φορά ως ανεξάρτητο Τμήμα Ψυχολογίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 (Π.Δ. 152/93). Παρά τη φαινομενικά πρόσφατη χρονολογία ίδρυσης του ανεξάρτητου Τμήματος Ψυχολογίας, οι σπουδές Ψυχολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. έχουν μακρά ιστορία. Ειδικότερα, η Ψυχολογία διδάχθηκε ως ανεξάρτητη από τη Φιλοσοφία επιστήμη για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65, εδραιώθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή με την ίδρυση της τακτικής έδρας Γενικής Ψυχολογίας το 1965 η οποία πληρώθηκε από τον Καθηγητή Λάμπρο Χουσιάδα και συγκροτήθηκε σε πρόγραμμα σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 1972-73 στο πλαίσιο του Τμήματος Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής.

Άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φορέα

 • Διάρκεια
  Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης και υποβολή προς κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα έξι (6) εξάμηνα.
 • Τοποθεσία
  Θεσσαλονίκη
 • Τηλέφωνο
  2310 996887
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  01/10/2023
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Προπτυχιακά Ψυχολογίας.