thumb-1351

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Ψυχολογία»

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Η Κλινική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους βασικότερους κλάδους της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας. Αφορά στην ψυχική υγεία και ψυχοπαθολογία ατόμων και ομάδων. Ειδικότερα, ασχολείται με τη μελέτη της ψυχολογικής λειτουργίας του ατόμου καθώς και την αντιμετώπιση ψυχολογικών δυσλειτουργιών και διαταραχών. Ακόμη, αντικείμενο της Κλινικής Ψυχολογίας αποτελεί η καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου (σχολική προσαρμογή και επίτευξη, οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις, εργασιακή λειτουργία και επίτευξη).

Συγκεκριμένα, η Κλινική Ψυχολογία αφορά στους τομείς:

(1) της αξιολόγησης – διάγνωσης με ψυχομετρικά μέσα

(2) της πολύπλευρης κλινικής ψυχολογικής αντιμετώπισης ατόμων, οικογενειών ή/και ομάδων που παρουσιάζουν ψυχικές δυσλειτουργίες και διαταραχές

(3) της πρόληψης ψυχικών δυσλειτουργιών και διαταραχών σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο και

(4) της έρευνας στους τομείς της αξιολόγησης – διάγνωσης, της παρέμβασης και της πρόληψης.

Ομάδα-στόχος είναι ολόκληρος ο πληθυσμός, δηλαδή καλύπτεται όλο το ηλικιακό φάσμα από τη βρεφική έως την τρίτη ηλικία, καθώς και όλες οι κοινωνικές και έθνο-πολιτισμικές ομάδες, δεδομένου ότι απώτερος στόχος της επιστήμης της Κλινικής Ψυχολογίας είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας όλων των πολιτών.

Ιστοσελίδα Προγράμματος

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Ψυχολογίας  εναρμονίζεται πλήρως με την Πολιτική Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθιστώντας το Τμήμα Ψυχολογίας απόλυτα προσηλωμένο και δεσμευμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές που την επιλέγουν, οργανώνοντας και υλοποιώντας Προγράμματα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και σημαντικής προστιθέμενης αξίας, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, στους σημαντικότερους τομείς και τα πεδία της επιστήμης του Τμήματος Ψυχολογίας Επιπροσθέτως το Τμήμα επιδιώκει την ανάπτυξη ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας, ελεύθερης επιστημονικής έκφρασης και εργασίας για το όλο το προσωπικό και τα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας.

Το Τμήμα Ψυχολογίας δεσμεύεται για την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής ποιότητας, και στο ΠΜΣ «Κλινική Ψυχολογία» το οποίο προσφέρει και θα προσφέρει στο μέλλον, υλοποιώντας τις προβλεπόμενες από το ΕΣΔΠ του Ιδρύματος διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. Μέσα από την εν λόγω Πολιτική Ποιότητας ενισχύεται η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του εν λόγω προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, προωθείται ο σκοπός και το αντικείμενό του, καθώς και η υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων που τίθενται κατά έτος, ενώ καθορίζονται τα μέσα και οι τρόποι επίτευξης των ανωτέρω και διασφαλίζεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στις διαδικασίες αξιολόγησης και επανασχεδιασμού του.

Αρχείο της Πολιτικής Ποιότητας

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Ψυχολογία» είναι η  προαγωγή της  ψυχικής υγείας. Ειδικότερα, ασχολείται με τη μελέτη της ψυχολογικής λειτουργίας του ατόμου καθώς και την αντιμετώπιση ψυχολογικών δυσλειτουργιών και διαταραχών. Ακόμη, αντικείμενο της Κλινικής Ψυχολογίας αποτελεί η καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου (σχολική προσαρμογή και επίτευξη, οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις, εργασιακή λειτουργία και επίτευξη). Ομάδα-στόχος είναι ολόκληρος ο πληθυσμός, δηλαδή όλο το ηλικιακό φάσμα από τη βρεφική έως την τρίτη ηλικία, καθώς και όλες οι κοινωνικές και εθνο-πολιτισμικές ομάδες.

Ο σκοπός αυτός πραγματώνεται μέσω της εκπαίδευσης και εξειδίκευσης ψυχολόγων στην Κλινική Ψυχολογία. Η Κλινική Ψυχολογία αποτελεί εφαρμοσμένο κλάδο της ψυχολογίας που αφορά στην ψυχική υγεία και ψυχοπαθολογία ατόμων και ομάδων. Ειδικότερα, ασχολείται με τη μελέτη της ψυχολογικής λειτουργίας του ατόμου καθώς και την αντιμετώπιση ψυχολογικών δυσλειτουργιών και διαταραχών. Ακόμη, αντικείμενο της Κλινικής Ψυχολογίας αποτελεί η καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου (σχολική προσαρμογή και επίτευξη, οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις, εργασιακή λειτουργία και επίτευξη).

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει παραδόσεις, σεμινάρια εξειδικευμένης κατάρτισης, εργαστήρια, κλινικές ασκήσεις και διαλέξεις στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, δια ζώσης ή και μέσω διαδικτύου, καθώς και συμμετοχή σε παρεμβατικά και ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται από το Τμήμα Ψυχολογίας. Επίσης, περιλαμβάνει συγγραφή διπλωματικής εργασίας καθώς και πρακτική άσκηση σε σχετικούς με το χώρο της Κλινικής Ψυχολογίας φορείς.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

Α. Επιτυχή παρακολούθηση σε μια σειρά μαθημάτων και σεμιναρίων:  

Η διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 12 εβδομάδων. Η εξασφάλιση της ελάχιστης διάρκειας, αν χρειαστεί, επιτυγχάνεται με μικρή παράταση του εξαμήνου ή/και διενέργεια συμπληρωματικών μαθημάτων. Ο φοιτητής που δικαιολογημένα δεν παρουσιάστηκε στις εξετάσεις (Φεβρουαρίου ή Ιουνίου) ή απέτυχε σε μάθημα μπορεί να εξετασθεί σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα και την Επιτροπή Προγράμματος. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, η Επιτροπή εκτιμά και αποφασίζει για την περαιτέρω πορεία του φοιτητή.

Τα μαθήματα διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλων Πανεπιστημίων της χώρας ή του εξωτερικού, ομότιμους Καθηγητές ή από ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να κληθούν να διδάξουν, από την Επιτροπή Προγράμματος, εξειδικευμένοι επιστήμονες, μοναδικοί γνώστες στη χώρα ενός γνωστικού αντικειμένου. Οι παραπάνω ορίζονται από την Επιτροπή του Προγράμματος, η οποία αναθέτει το διδακτικό έργο κάθε εξαμήνου. Ειδικά σεμινάρια θα προσφέρονται κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Προγράμματος από επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού εξειδικευμένους σε θέματα της σύγχρονης Κλινικής Ψυχολογίας. Οι αναθέσεις των μαθημάτων υποβάλλονται στη ΓΣ του Τμήματος για έγκριση.

Οι διδάσκοντες είναι αρμόδιοι για το περιεχόμενο, τους μαθησιακούς στόχους, τη βιβλιογραφία και τον τρόπο αξιολόγησης του κάθε μαθήματος λαμβάνοντας υπόψη τα ECTS του κάθε μαθήματος ανά κατεύθυνση και καταθέτουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ την περιγραφή του μαθήματος.

Τα διδασκόμενα μαθήματα κατανέμονται σε τέσσερεις θεματικές ενότητες:

 1. Αξιολόγηση
 2. Παρέμβαση-Θεραπεία
 3. Ερευνητικός Σχεδιασμός- Στατιστική
 4. Πρόληψη

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων για τα έξι (6) εξάμηνα: 180 Π.Μ.

Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών με όλες τις σύγχρονες, επικρατούσες προσεγγίσεις της Κλινικής Ψυχολογίας.

Β. Πρακτική Άσκηση

Ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι Πρακτικής Άσκησης εντάσσονται στο μοντέλο εκπαίδευσης του «επιστήμονα-επαγγελματία» στη Κλινική Ψυχολογία, όπως εντάσσεται ολόκληρο το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία.

Στόχος είναι η ενοποίηση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, η έναρξη της άσκησης του επαγγέλματος του κλινικού ψυχολόγου υπό εποπτεία σε ένα κοινό πλαίσιο με επαγγελματίες συναδέλφους, καθώς και η ανάπτυξη ικανότητας περίσκεψης σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις δράσεις του ιδίου του ατόμου και των άλλων.

Περιγραφή Πρακτικής Άσκησης

Ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της Πρακτικής Άσκησης εντάσσονται στο μοντέλο εκπαίδευσης του «επιστήμονα-επαγγελματία» στην Κλινική Ψυχολογία, όπως εντάσσεται και ολόκληρο το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία.

Στόχος είναι η ενοποίηση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, η έναρξη της άσκησης του επαγγέλματος του κλινικού ψυχολόγου υπό εποπτεία σε ένα κοινό πλαίσιο με επαγγελματίες συναδέλφους, καθώς και η ανάπτυξη ικανότητας περίσκεψης σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις δράσεις του ιδίου του ατόμου και των άλλων.

Η κλινική άσκηση συνίσταται στην τοποθέτηση των σπουδαστών σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας, γενικά κρατικά, πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, κέντρα ημέρας, μονάδες απεξάρτησης χρηστών, κοινοτικά κέντρα ψυχικής υγείας, συμβουλευτικά κέντρα κ.ά. Η «μικρή» πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στο Γ΄ και στο Δ΄ εξάμηνο σπουδών (3 ημέρες την εβδομάδα) και η «μεγάλη» πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στο Ε’ και ΣΤ’ εξάμηνο σπουδών (5 ημέρες την εβδομάδα).

Το περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης περιλαμβάνει:

 • Αξιολόγηση – διάγνωση περιστατικών με ψυχομετρικά μέσα
 • Ανάληψη περιστατικών υπό εποπτεία
 • Παρατήρηση  θεραπευτικών συνεδριών
 • Παρακολούθηση και συμμετοχή σε δραστηριότητες του φορέα
 • Συμμετοχή σε διεπιστημονικές συνεδριάσεις
 • Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό-διδακτικό έργο της υπηρεσίας
 • Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο της υπηρεσίας

Στο τέλος της «μικρής», καθώς και στο τέλος της «μεγάλης» πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται η αξιολόγηση των φοιτητών από τους επόπτες.

Εποπτεία

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των Μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος παρέχεται εποπτεία από έμπειρους Κλινικούς Ψυχολόγους που εργάζονται στα πλαίσια πρακτικής άσκησης.

Γ. Συγγραφή διπλωματικής εργασίας.

Η εργασία αυτή εκπονείται υπό την εποπτεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ψυχολογίας και αποτελεί πρωτότυπη ερευνητική εργασία. Η τελική έγκριση της διπλωματικής εργασίας γίνεται από τριμελή επιτροπή οριζόμενη από την Επιτροπή του Προγράμματος, μετά από επιτυχή παρουσίασή της από τον σπουδαστή/στρια.

Η ανάληψη θέματος για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται μετά την ολοκλήρωση του 4ου εξαμήνου. Το χρονικό διάστημα για την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) εξάμηνα μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των μαθημάτων του προγράμματος και της επιτυχούς εξέτασης σε αυτά. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε  εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.

Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Δ΄ εξαμήνου και υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής.

Η διπλωματική εργασία αξιολογείται από την Τριμελή Επιτροπή με το Βαθμό «Άριστα», «Λίαν καλώς», «Καλώς» ή «Ανεπαρκώς» και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφουν όλα τα μέλη της Επιτροπής και κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Όλες οι διπλωματικές εργασίες υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος, η οποία διατηρεί σχετικό αρχείο. Αντίγραφο των διπλωματικών εργασιών κατατίθεται και στο σπουδαστήριο του Τμήματος Ψυχολογίας.

Αριθμός Εισακτέων

Κάθε δεύτερο έτος προκηρύσσονται είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το παρόν πρόγραμμα.

Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής έχουν οι πτυχιούχοι των Τμημάτων που αναφέρθηκαν στο άρθρο 3, αντίστοιχα για την κάθε κατεύθυνση.  Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται μετά από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις και συνέντευξη ως εξής: Η επιλογή γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές του Τμήματος Ψυχολογίας. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση στα δύο γνωστικά αντικείμενα. Στο τρίτο στάδιο, οι υποψήφιοι/ες που θα επιτύχουν και στα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν, θα κληθούν σε συνέντευξη προκειμένου να συνεκτιμηθούν η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές οφείλουν να υποβάλουν στη γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εγγραφής στην κατεύθυνση του μεταπτυχιακού προγράμματος που επιθυμούν.

2. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών

5. Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων

6. Τεκμήριο επαρκούς κατοχής ξένης γλώσσας

7. Αντίτυπα ερευνητικών δημοσιευμάτων (εφόσον υπάρχουν)

8. Συστατικές επιστολές.

Το μοντέλο εκπαίδευσης που κυρίως εφαρμόζεται στην εκπαίδευση των κλινικών ψυχολόγων είναι αυτό του επιστήμονα-επαγγελματία. Σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια η εκπαίδευση των κλινικών ψυχολόγων απαιτεί μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο «master», μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης και διδακτορικό επίπεδο σπουδών. Ως κατάλληλο επίπεδο εκπαίδευσης για το επάγγελμα του κλινικού ψυχολόγου και την επαγγελματική πρακτική θεωρείται ο διδακτορικός τίτλος σπουδών.

Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει ακόμα επαγγελματική κατοχύρωση της ειδικότητας της Κλινικής Ψυχολογίας όπως και των άλλων εφαρμοσμένων κλάδων της Ψυχολογίας. Σημαντικά βήματα έχουν γίνει προς την καθιέρωση της ειδίκευσης στη κλινική ψυχολογία, ενώ παράλληλα έχει προταθεί σχέδιο για την άδεια άσκησης ειδικότητας στη σχολική ψυχολογία.

Στην Ελλάδα, σήμερα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινικής Ψυχολογίας είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγούν στην κτήση μεταπτυχιακού διπλώματος στη Κλινική Ψυχολογία.

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών χορηγεί πτυχίο Ψυχολογίας μετά από επιτυχή φοίτηση τουλάχιστον οκτώ (8) εξαμήνων. Οι κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου (Ν.991/79, Ν.2646/98 και Ν.3919/11 ΦΕΚ 32). Το Τμήμα Ψυχολογίας έχει ως κύριο σκοπό την εκπαίδευση ψυχολόγων, ικανών να εργαστούν στη διδασκαλία, στην έρευνα και στις πρακτικές εφαρμογές της Ψυχολογίας. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή γενικών και ειδικών επιστημονικών γνώσεων, με την κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα επιστημονικής μεθοδολογίας και αξιολόγησης, με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και με την υλοποίηση πρακτικής άσκησης στο τελευταίο έτος των σπουδών τους. Ειδικότερα, το Τμήμα Ψυχολογίας έχει τους εξής στόχους: 1) την καλλιέργεια και προαγωγή της έρευνας, της διδασκαλίας και των πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης της Ψυχολογίας, 2) τη διάχυση και την αξιοποίηση της τεκμηριωμένης ψυχολογικής γνώσης, και 3) την παροχή ψυχολογικής κατάρτισης στους φοιτητές και στους πτυχιούχους των καθηγητικών Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων συμβάλλει στη βελτίωση της ευημερίας και της ψυχικής υγείας ολόκληρου του πληθυσμού της χώρας ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, κοινωνικής τάξης, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής.

Άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φορέα

 • Διάρκεια
  Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία ορίζεται σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα.
 • Τοποθεσία
  ΑΘήνα
 • Τηλέφωνο
  210 727 7965
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  01/10/2023
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Μεταπτυχιακά Ψυχολογίας.