thumb-1385

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα»

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα».

Γενικές πληροφορίες

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. θα είναι α) η μελέτη, σύνδεση και σύνθεση των θεωρητικών προσεγγίσεων, ερευνητικών ευρημάτων και μεθόδων που έχουν αναπτυχθεί στην κοινωνική ψυχολογία β) η ανάδειξη της σχέσης τους με την πολυεπίπεδη ερμηνεία των κοινωνικών φαινόμενων (σε ενδοατομικο, διατομικό, διομαδικό και ιδεολογικό επίπεδο) και της σύνδεσής τους με εφαρμογές σε διαφορετικούς τομείς. Η σχέση θεωρίας, μεθοδολογικών εργαλείων και εφαρμογών γίνεται αντιληπτή ως σχέση στενής αλληλεξάρτησης. Με άλλα λόγια ο τόπος των εφαρμογών και των παρεμβάσεων, δηλαδή ο κοινωνικός τόπος, εκλαμβάνεται ως βασικός χώρος κάλυψης κοινωνικών και κοινωνιοψυχολογικών αναγκών, αλλά ταυτόχρονα και ως τόπος παραγωγής νέας γνώσης. Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν θεωρητικά σεμινάρια, ερευνητικά σεμινάρια και εργαστήρια μεθοδολογίας και πραγματοποιούν ένα ανεξάρτητο ερευνητικό έργο με εποπτεία, ενώ συμμετέχουν ενεργά σε ψυχοκοινωνικές δομές, καθώς και σε άλλους χώρους εφαρμογών και παρεμβάσεων στην ευρύτερη κοινότητα.

Το επιστημονικό αντικείμενο της Κοινωνικής Ψυχολογίας είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί επικεντρώνεται στη μελέτη της σχέσης των ατόμων με τον κοινωνικό κόσμο, στην πολυεπίπεδη κατανόηση αυτής της σχέσης και στο συνακόλουθο σχεδιασμό εφαρμογών και παρεμβάσεων. Πεδία εφαρμογών αποτελούν η εκπαίδευση, η κοινωνική πρόνοια, η υγεία, οι πολιτικοί θεσμοί, οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι δομές που παρέχουν υποστήριξη σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, η εργασία, αλλά και άλλοι τομείς της καθημερινής ζωής. Άλλωστε το ερευνητικό ενδιαφέρον της Κοινωνικής Ψυχολογίας απαρτίζουν οι πολλαπλές εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου όπως, οι στάσεις, η κοινωνική νόηση, η πολιτική σκέψη και συμπεριφορά, η επικοινωνία, η διαπολιτισμική επαφή, η μετανάστευση, οι προκαταλήψεις και ο ρατσισμός, οι συλλογικές ταυτότητες, οι συγκρούσεις, οι συλλογικές δράσεις, η φιλοκοινωνική συμπεριφορά, οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι κοινωνικές ανισότητες και η κοινωνική αλλαγή, οι διεθνείς σχέσεις.

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Πρόσβαση σε Διδακτορικές Σπουδές.

e-Οδηγός Σπουδών

Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

1ο εξάμηνο
1 τάξη (Τάξη είναι η εφαρμογή ενός μαθήματος σε μια συγκεκριμένη ακαδημαϊκή περίοδο. Π.χ. Τάξη χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. Κάποιο μάθημα σε ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος μπορεί να έχει μια (χειμερινή ή εαρινή), δύο (χειμερινή και εαρινή) ή καμία τάξη.)

Κωδικός Τίτλος ECTS   Τύπος
ΣΧ-103 Σύγχρονα Θέματα Εκπαιδευτικής και Σχολικής Ψυχολογίας 10 ΥΕ

 

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

2ο εξάμηνο
2 τάξεις

Κωδικός Τίτλος ECTS   Τύπος
ΔΤ-601 Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα 10 Υ
ΠΡΚ1 Πρακτική Άσκηση 10 ΠΡΚ

 

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

3ο εξάμηνο
1 τάξη

Κωδικός Τίτλος ECTS   Τύπος
ΚΨΕ-103 Σεμινάριο Κοινωνιοψυχολογικής Έρευνας Ι 5 Υ

 

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

4ο εξάμηνο
1 τάξη

Κωδικός Τίτλος ECTS   Τύπος
ΚΨΕ-104 Σεμινάριο Κοινωνιοψυχολογικής Έρευνας ΙΙ 5 Υ

 

Διδάσκοντες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα». Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε πέντε (5) υποχρεωτικά και δύο (2) κατ’ Επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που ισοδυναμούν με εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS), την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης στο 2ο, 3ο και 4ο εξάμηνο διάρκειας 800 ωρών που ισοδυναμεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες καθώς και στην εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η οποία εκπονείται κατά τη διάρκεια του 3ου και 4ου εξαμήνου φοίτησης και ισοδυναμεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που ισοδυναμούν με 30 πιστωτικές μονάδες ECTS φόρτου εργασίας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα: 8,50 – 10,00
Λίαν Καλώς: 6,50 – 8,49
Καλώς: 6,00 – 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00 – 5,99

Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ” Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα ” του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. είναι το 6.

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

4 ΕΞΑΜΗΝΑ, 120 ECTS

Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» ετησίως ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 10 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες.

Κατηγορίες Εισακτέων

Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» είναι: 1) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ειδικότερα, απόφοιτοι/ες Τμημάτων Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της κατεύθυνσης Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμημάτων Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμημάτων Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. 2) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς με τα παραπάνω επιστημονικής κατεύθυνσης. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Απαιτήσεις Εισαγωγής

Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» είναι: 1) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ειδικότερα, απόφοιτοι/ες Τμημάτων Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της κατεύθυνσης Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμημάτων Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμημάτων Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. 2) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς με τα παραπάνω επιστημονικής κατεύθυνσης. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α0).

Κριτήρια εισαγωγής

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

α) Επιτυχή συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης (80%).
Θεωρείται ότι ο υποψήφιος πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. όταν το άθροισμα των βαθμών των δύο εξεταστών στο μάθημα στο οποίο εξετάστηκε είναι τουλάχιστον δέκα (10) στη βαθμολογική κλίμακα ένα (1) ως δέκα (10).

β) Μέσος όρος του βαθμού πτυχίου με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 10%.

γ) Η επίδοση του υποψήφιου σε διπλωματική εργασία και τυχόν ερευνητική και συναφής εθελοντική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψήφιου με ποσοστό αξιολόγησης 10%.

Διαδικασία εισαγωγής

Το Τμήμα Ψυχολογίας προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» κάθε δύο έτη.

Η προκήρυξη γίνεται το αργότερο έως 31 Μαΐου του ακαδημαϊκού έτους που προηγείται του έτους εισαγωγής και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη 10 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών.

Το διάστημα υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 1 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης.

Οι εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις για το Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής φοιτητών/τριών. Οι ακριβείς ημερομηνίες ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας εισαγωγής υποψηφίων στο Π.Μ.Σ αναρτάται από τη Γραμματεία στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και του Ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος εντός της οριζόμενης από τον παρόντα Κανονισμό προθεσμίας την αίτηση και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Βασικός Τίτλος Σπουδών (Οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν αρχικά βεβαίωση περάτωσης σπουδών και να καταθέσουν το αντίγραφο του τίτλου σπουδών το αργότερο μέχρι την έναρξη του Α΄ εξαμήνου)
 2. Αναλυτική Κατάσταση Βαθμολογίας
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 4. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 και όποιας άλλης ξένης γλώσσας κατέχει ο/η υποψήφιας/α. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α δεν διαθέτει απόδειξη γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 θα πρέπει να υποβληθεί σε επιτυχή εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα από εξεταστή/ρια που θα ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος. Από την παραπάνω εξέταση εξαιρούνται οι υποψήφιοι, απόφοιτοι Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.
  Σε περίπτωση αλλοδαπού/ής υποψήφιου/ας υποβάλλεται βεβαίωση επιπέδου Β2 του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του ΥΠΠΕΘ.
 5. Αποδεικτικά εγγράφων για όσα αναφέρονται στο βιογραφικό των υποψηφίων (συνέδρια, ημερίδες, δημοσιεύσεις κ.λ.π.)

Για να γίνει ένας/μία υποψήφιος/α δεκτός/ή στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» απαιτείται να έχει εξεταστεί επιτυχώς στο παρακάτω μάθημα:

Κοινωνική Ψυχολογία

Η αξιολόγηση των γραπτών στο υπό εξέταση μάθημα γίνεται από δύο βαθμολογητές οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και οι οποίοι έχουν συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα γνωστικό αντικείμενο. Το άθροισμα των βαθμολογιών τους είναι και ο τελικός βαθμός του υποψηφίου στο εξεταζόμενο μάθημα. Οι εξεταστές ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος μαζί με ένα αναπληρωματικό εξεταστή/ρια ίδιας ή συναφούς ειδικότητας. Στην εξέταση της Αγγλικής γλώσσας ως εξεταστές/ριες ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος ένα μέλος Δ.Ε.Π. και ένας/μία διδάσκοντας/ουσα της αντίστοιχης ξένης γλώσσας στο Τμήμα. Ο/η υποψήφιος/α επιτυγχάνει στις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. όταν το άθροισμα των βαθμών των δύο εξεταστών στο μάθημα στα οποίο εξετάστηκε είναι τουλάχιστον δέκα (10) στη βαθμολογική κλίμακα ένα (1) ως δέκα(10).

Η ύλη του εξεταστέου μαθήματος αναρτάται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., το αργότερο έως τις 31 Μαΐου του ακαδημαϊκού έτους προκήρυξης του ΠΜΣ, στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

Η τελική αξιολόγηση και επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο που θεραπεύει το Π.Μ.Σ. και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα».

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο της Κοινωνικής Ψυχολογίας και στους χώρους που βρίσκει εφαρμογές, με έμφαση τις εφαρμογές στην κοινότητα. Επιπλέον, στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Κοινωνικής Ψυχολογίας, καθώς και στην εφαρμογή θεωρητικών αρχών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στην ευρύτερη κοινότητα.

Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν θεωρητικά σεμινάρια, ερευνητικά σεμινάρια και εργαστήρια μεθοδολογίας και πραγματοποιούν ένα ανεξάρτητο ερευνητικό έργο με εποπτεία, ενώ συμμετέχουν ενεργά σε ψυχοκοινωνικές δομές, καθώς και σε άλλους χώρους εφαρμογών και παρεμβάσεων στην ευρύτερη κοινότητα. Οι δεξιότητες που αποκτούν αφορούν: α) εξειδικευμένη και σε βάθος εκπαίδευση στην κοινωνική ψυχολογία και στις εφαρμογές της, β) εκπαίδευση στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση εφαρμογών και παρεμβάσεων σε δομές, οργανισμούς και διαφορετικούς πληθυσμούς, γ) κατάρτιση στις τεχνικές επιστημονικής έρευνας στα ανωτέρω γνωστικά πεδία και δ) συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Π.Μ.Σ..

Επαγγελματικό καθεστώς (αν υπάρχει)

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στη Κοινότητα» του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ψυχολογίας έχουν ήδη αποκτήσει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου με τη λήψη του βασικού τους πτυχίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278 τ. Α0-12-1979) όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236 τ. Α0.10.1998). Οι απόφοιτοι του ίδιου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι οποίοι δεν έχουν βασικό πτυχίο Ψυχολογίας δεν δικαιούνται να λάβουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

1400€

Τέλη Φοίτησης: Οι φοιτητές/ριες που γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» καταβάλλουν τέλη φοίτησης ύψους χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €) για όλη τη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις: η πρώτη δόση καταβάλλεται ταυτοχρόνως με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., ενώ η δεύτερη με την έναρξη του δεύτερου έτους σπουδών (έναρξη 3ουεξαμήνου φοίτησης).

Η μη καταβολή των τελών φοίτησης εντός τριών μηνών από την καθορισμένη, από τον παρόντα Κανονισμό, προθεσμία μπορεί να στοιχειοθετήσει επαρκή λόγο για διαγραφή από το Π.Μ.Σ. και σε αυτή την περίπτωση στο/στη φοιτητή/ρια χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων που ολοκλήρωσε επιτυχώς στο Π.Μ.Σ..

Υποτροφία: Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος όπως αυτό προκύπτει από τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές/ριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/ριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτές/ούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/ριών στο Π.Μ.Σ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο Π.Μ.Σ. Επιτυχόντες οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται την παραπάνω απαλλαγή.

 

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. λειτούργησε για πρώτη φορά ως ανεξάρτητο Τμήμα Ψυχολογίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 (Π.Δ. 152/93). Παρά τη φαινομενικά πρόσφατη χρονολογία ίδρυσης του ανεξάρτητου Τμήματος Ψυχολογίας, οι σπουδές Ψυχολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. έχουν μακρά ιστορία. Ειδικότερα, η Ψυχολογία διδάχθηκε ως ανεξάρτητη από τη Φιλοσοφία επιστήμη για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65, εδραιώθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή με την ίδρυση της τακτικής έδρας Γενικής Ψυχολογίας το 1965 η οποία πληρώθηκε από τον Καθηγητή Λάμπρο Χουσιάδα και συγκροτήθηκε σε πρόγραμμα σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 1972-73 στο πλαίσιο του Τμήματος Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής.

Άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φορέα

 • Διάρκεια
  Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης και υποβολή προς κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα έξι (6) εξάμηνα.
 • Τοποθεσία
  Θεσσαλονίκη
 • Τηλέφωνο
  2310 996887
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  01/10/2023
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Προπτυχιακά Ψυχολογίας.