thumb-1347

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κυβερνοψυχολογία»

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κυβερνοψυχολογία» (“Cyberpsychology”).

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο το διεπιστημονικό πεδίο της Κυβερνοψυχολογίας, το οποίο εστιάζει στη μελέτη των νοητικών διεργασιών και των κοινωνικών και ατομικών ψυχολογικών φαινομένων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με την ψηφιακή τεχνολογία, ιδιαίτερα το Διαδίκτυο.

Εδώ θα βρείτε το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί ο Κανονισμός που διέπει τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ

Το Π.Μ.Σ. «Κυβερνοψυχολογία» υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος που είναι εγκατεστημένη στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμματείας του Τμήματος. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έχει ως καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος, όπως την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή υποστήριξη της Σ.Ε., την καταχώριση βαθμολογιών κ.λπ.

Γραμματέας του Π.Μ.Σ.: κ. Αθανασία (Νάσια) Παπαδημητρίου
Τηλ. επικοινωνίας: 210 727 7527
Email: nancypap@psych.uoa.gr

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση επιστημόνων στην Κυβερνοψυχολογία λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις στο συγκεκριμένο πεδίο.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έως 35% της συνολικής διδασκαλίας.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής.

Μαθήματα Α εξαμήνου σπουδών – Χειμερινό

Θέματα Κοινωνικής Ψυχολογίας στον Κυβερνοχώρο Α
Αναπτυξιακές προκλήσεις στη χρήση του Διαδικτύου Α
Σύγχρονα θέματα κυβερνοψυχολογίας Α
Εγκέφαλος και συμπεριφορά στον ψηφιακό κόσμο
Ψηφιακές μέθοδοι έρευνας

Τα link οδηγούν στα e-class των μαθημάτων

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Στη σελίδα αυτή περιλαμβάνονται φόρμες και υποδείγματα εγγράφων που ενδεχομένως να χρειαστούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του ΠΜΣ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής / η φοιτήτρια (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει) του ΠΜΣ “Κυβερνοψυχολογία” [όνομα] [επώνυμο] με αριθμό μητρώου [Α.Μ. φοιτητή] παρέδωσε την εργασία με την οποία αξιολογείται στο πλαίσιο του μαθήματος με κωδικό [ΚΒΨΧΧΧ] και τίτλο [τίτλος μαθήματος], στις [ΧΧ/ΧΧ/202Χ].
Η βεβαίωση χορηγείται για χρήση στον ενδιαφερόμενο / στην ενδιαφερόμενη (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει) για κάθε νόμιμη χρήση.

Στο ΠΜΣ «Κυβερνοψυχολογία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α κύκλου σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των Τμημάτων Ψυχολογίας, Πληροφορικής, Ιατρικής, Παιδαγωγικών και Σχολών Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών και Θετικών Επιστημών.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κυβερνοψυχολογία» (MSc in Cyberpsychology).

Καταρχάς, να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμη κατοχυρωμένες ειδικότητες στους εφαρμοσμένους κλάδους της Ψυχολογίας.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Κυβερνοψυχολογία απευθύνεται σε επιστήμονες -όχι μόνο ψυχολόγους- που αναζητούν εκπαίδευση και κατάρτιση στο πεδίο της κυβερνοψυχολογίας. Έχει έναν σαφή ερευνητικό προσανατολισμό, συνεπώς θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για διδακτορικές σπουδές και καριέρα στον ακαδημαϊκό χώρο. Το πώς θα αξιοποιηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών εξαρτάται επίσης από το βασικό γνωστικό αντικείμενο των αποφοίτων, το πεδίο στο οποίο θέλουν να δραστηριοποιηθούν (π.χ., συμβουλευτική/κλινική ψυχολογία, εκπαίδευση, ψηφιακές τεχνολογίες, δημόσια διοίκηση, απονομή της δικαιοσύνης, πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, κ.ά.) και τα εν γένει ενδιαφέροντά τους.Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 1.300€ ανά εξάμηνο.

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών χορηγεί πτυχίο Ψυχολογίας μετά από επιτυχή φοίτηση τουλάχιστον οκτώ (8) εξαμήνων. Οι κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου (Ν.991/79, Ν.2646/98 και Ν.3919/11 ΦΕΚ 32). Το Τμήμα Ψυχολογίας έχει ως κύριο σκοπό την εκπαίδευση ψυχολόγων, ικανών να εργαστούν στη διδασκαλία, στην έρευνα και στις πρακτικές εφαρμογές της Ψυχολογίας. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή γενικών και ειδικών επιστημονικών γνώσεων, με την κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα επιστημονικής μεθοδολογίας και αξιολόγησης, με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και με την υλοποίηση πρακτικής άσκησης στο τελευταίο έτος των σπουδών τους. Ειδικότερα, το Τμήμα Ψυχολογίας έχει τους εξής στόχους: 1) την καλλιέργεια και προαγωγή της έρευνας, της διδασκαλίας και των πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης της Ψυχολογίας, 2) τη διάχυση και την αξιοποίηση της τεκμηριωμένης ψυχολογικής γνώσης, και 3) την παροχή ψυχολογικής κατάρτισης στους φοιτητές και στους πτυχιούχους των καθηγητικών Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων συμβάλλει στη βελτίωση της ευημερίας και της ψυχικής υγείας ολόκληρου του πληθυσμού της χώρας ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, κοινωνικής τάξης, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής.

 • Τοποθεσία
  ΑΘήνα
 • Τηλέφωνο
  210 727 7527
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  01/10/2023
 • Προθεσμία Εγγραφής
  12/05/2023
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Μεταπτυχιακά Ψυχολογίας.