thumb-1335

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γνωσιακή Επιστήμη

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Η γνωσιακή επιστήμη είναι διεπιστημονικός τομέας σπουδών που ασχολείται με τη μελέτη του νου και των γνωσιακών φαινομένων. Συνδυάζει προσεγγίσεις από τη φιλοσοφία, την ψυχολογία και τη γλωσσολογία με τις νευροεπιστήμες και την πληροφορική για την πληρέστερη κατανόηση της ανθρώπινης σκέψης και νόησης. Η έμφαση δίνεται στη διερεύνηση και την προσομοίωση των μηχανισμών που υποστηρίζουν τις ανθρώπινες γνωσιακές διαδικασίες, όπως είναι η αντίληψη, η προσοχή, η επίλυση προβλημάτων, καθώς και οι διάφορες μορφές μάθησης και μνήμης.

Η γνωσιακή επιστήμη αποτελεί εμπειρικό τομέα σπουδών, που βασίζεται κυρίως στα ευρήματα ειδικά σχεδιασμένων πειραμάτων για τη συγκριτική αξιολόγηση των θεωρητικών υποθέσεων.  Κυρίαρχο ρόλο στη μελέτη και κατανόηση των νοητικών μηχανισμών παίζει η προσομοίωσή τους με απλοποιημένα υπολογιστικά μοντέλα, σύμφωνα με τις προσεγγίσεις του γενικευμένου επεξεργαστή συμβόλων, των τεχνητών νευρωνικών δικτύων, αυτόνομων ρομποτικών διαδραστικών πρακτόρων, ενσώματων και εκτεταμένων δυναμικών συστημάτων κ.ά.

Η γνωσιακή επιστήμη καλύπτει ένα τεράστιο εύρος μεθοδολογικών προσεγγίσεων από τους επιμέρους κλάδους της. Στη σύγχρονη έρευνα, ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση των νοητικών διεργασιών ως εγκεφαλικών λειτουργιών έχουν οι μέθοδοι νευροαπεικόνισης καθώς και καταγραφής άλλων σημάτων από τη φυσιολογία που δίνουν πληροφορίες για τη νόηση, όπως ο έλεγχος του βλέμματος. Οι νευροαπεικονιστικές μέθοδοι, με προεξάρχουσα τη λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI), μας πληροφορούν για το συντονισμό των νευρωνικών δικτύων και τις μεταβολές δραστηριότητας περιοχών του εγκεφάλου που θεωρούμε ότι επιτελούν τις νοητικές διεργασίες.

Η γνωσιακή επιστήμη είναι ανοιχτή σε διάφορα επιστημολογικά και φιλοσοφικά ρεύματα ως προς τη φύση της νόησης, της σχέσης μεταξύ εγκεφάλου και νου, τη διαθεωρητική αναγωγή μεταξύ επιστημονικών κλάδων, και τη σχέση μεταξύ παρατηρήσιμων δεδομένων και θεωρητικών κατασκευών.

Η συνεργασία ανάμεσα στην τεχνολογία και την πληροφορική, από τη μια πλευρά, και τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, από την άλλη, έχει αποδειχθεί σημαντική και αποτελεσματική για την εκπαίδευση νέων επιστημόνων. Χάρη στη διεπιστημονική προσέγγιση οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι εξοικειωμένοι με τις μεθόδους για τη διαμόρφωση και τον έλεγχο εμπειρικών θεωριών αλλά και με τις τεχνικές υπολογιστικής προσομοίωσης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους τμημάτων θετικών, τεχνολογικών, θεωρητικών και κοινωνικών σπουδών που ενδιαφέρονται για την κατανόηση του νου μέσα από τη διεπιστημονική συνεργασία. Ειδικότερα, για να μπορούν να κατανόησουν και να αξιοποιήσουν τις προσεγγίσεις υπολογιστικών προσομοιώσεων, οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα πρέπει να έχουν στέρεο τεχνολογικό υπόβαθρο ή να είναι διατεθειμένοι να εργαστούν σκληρά για να το αναπτύξουν.

Με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη γνωσιακή επιστήμη επιδιώκεται:

 1. Η ανάπτυξη της συστηματικής, βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η προαγωγή της γνώσης σε θέματα που αφορούν την ανθρώπινη νόηση και μάθηση.
 2. Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση ανάμεσα στην πληροφορική και τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.
 3. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού σε τομείς με ανάπτυξη και ζήτηση στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.
 4. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για σχεδίαση, διεξαγωγή, επίβλεψη, ερμηνεία και αξιοποίηση ερευνών και εφαρμογών τους.
 5. Η προσέλκυση και εκπαίδευση άξιων φοιτητών για την προώθηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και για την ανάπτυξη και υποστήριξη της έρευνας στα συνεργαζόμενα τμήματα.
 6. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής των συνεργαζόμενων τμημάτων.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Αναλυτικά:

• Υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα: 54 μονάδες (9 μαθήματα × 6 μονάδες/μάθημα)
• Μαθήματα επιλογής: 36 μονάδες (6 μαθήματα × 6 μονάδες/μάθημα)
• Διπλωματική εργασία ή 5 επιπλέον μαθήματα επιλογής: 30 μονάδες

Κατάλογος Μαθημάτων

Έρευνα

Η έρευνα αποτελεί βασική προτεραιότητα του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Οι φοιτητές εντάσσονται στις ερευνητικές ομάδες των διδασκόντων, στο πλαίσιο των οποίων εκπαιδεύονται σε σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους και εκπονούν διπλωματικές εργασίες.

Οι ερευνητικές ομάδες δραστηριοποιούνται σε πεδία όπως η οπτική και πολυαισθητηριακή αντίληψη, η άρρητη μάθηση, η υπολογιστική προσομοίωση νοητικών και πολύπλοκων συστημάτων, η αναγνώριση προφορικών και γραπτών λέξεων, η αντίληψη του χρόνου κ.ά.  Περισσότερα→

Τα ερευνητικά αποτελέσματα, με συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών, ανακοινώνονται σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύονται σε διεθνείς επιστημονικές επιθεωρήσεις υψηλού κύρους μετά από κρίση. Περισσότερα→

Οι διδάσκοντες του προγράμματος συνεργάζονται με ερευνητές από ιδρύματα όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Ινστιτούτο Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), καθώς και από τομείς άλλων τμημάτων του ΕΚΠΑ όπως Ιατρικής, Γλωσσολογίας, Ψυχολογίας κ.ά. Επίλεκτοι φοιτητές του προγράμματος υποστηρίζονται οικονομικά από ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν οι διδάσκοντες, σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Περισσότερα→

Διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα

Επιλογή φοιτητών και εγγραφή στο Πρόγραμμα

Κάθε δεύτερο χρόνο, πριν τελειώσει το εαρινό εξάμηνο (4ο του προγράμματος), η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) του ΔΠΜΣ, προκηρύσσει, δημοσιεύει και αναρτά στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ, του Τμήματος ΙΦΕ, των συνεργαζόμενων τμημάτων και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΔΠΜΣ Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης της ΕΠΣ του ΔΠΜΣ.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων των Σχολών/των Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής, Φιλοσοφικής, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι/διπλωματούχοι άλλων ειδικοτήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μαζί με τα αποδεικτικά των τυπικών προσόντων τους, οι υποψήφιοι για φοίτηση στο Πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν τα εξής:

 • Δύο συστατικές επιστολές από πρόσωπα που γνωρίζουν την επιστημονική τους κατάρτιση.
 • Μία σύντομη «επιστολή προθέσεων» στην οποία θα περιγράφουν τους λόγους που τους οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ και σε τι αποσκοπούν από τη φοίτησή τους σε αυτό

Όλοι οι υποψήφιοι που έχουν τα τυπικά προσόντα επιλογής καλούνται να συμμετάσχουν σε γραπτές εξετάσεις, στα τρία (3) ακόλουθα αντικείμενα:

 • Νευροεπιστήμες
 • Δεξιότητες Πληροφορικής και Μαθηματικών
 • Κατανόηση βασικού επιπέδου επιστημονικών κειμένων από τον χώρο της Γνωσιακής Επιστήμης στην αγγλική γλώσσα.

και, εφόσον επιτύχουν σε αυτές, προσκαλούνται σε συνέντευξη

Οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο ΔΠΜΣ θα πρέπει να υποβάλουν σε συγκεκριμένη ημερομηνία που ανακοινώνεται μαζί με τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων [και εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της ΕΠΣ του ΔΠΜΣ, ηλεκτρονικά στη Γραμματεία την πρόθεσή τους να εγγραφούν στο Πρόγραμμα και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Κύρια κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι τα εξής:

 • Επίδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ
 • Σύντομη «επιστολή προθέσεων»
 • Βαθμός της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (εάν υπάρχει),
 • Βαθμός προπτυχιακού τίτλου
 • Συνάφεια του προπτυχιακού τίτλου ΑΕΙ και των γνώσεων του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια
 • Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα
 • Βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το ΔΠΜΣ
 • Κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος
 • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Συστατικές επιστολές
 • Προφορική συνέντευξη σε τριμελή επιτροπή οριζόμενη από τη ΕΠΣ

Αντικείμενο και ύλη εισαγωγικών εξετάσεων

Ι. Εισαγωγή στις νευροεπιστήμες

Τι είναι νευροεπιστήμη. Κύτταρα του νευρικού συστήματος και τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά τους. Τι είναι η σύναψη. Νευροδιαβιβαστές. Βασικές εγκεφαλικές περιοχές και η λειτουργία τους. Μέθοδοι μελέτης του νευρικού συστήματος.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

«Βιολογική Ψυχολογία», Kalat, Εκδόσεις ΙΩΝ, τόμος Α’, κεφάλαια 1,2,3,και 4

ΙΙ. Δεξιότητες πληροφορικής και μαθηματικών

α) Κεφάλαια 1–3 του βιβλίου «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον» της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου (ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής) με έμφαση στα κεφάλαια 2 και 3, που περιλαμβάνουν: Ανάλυση προβλήματος, βασικές έννοιες αλγορίθμων, δομές δεδομένων και αλγόριθμοι.

β) Από τα κεφάλαια 1-3 του βιβλίου «Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής» της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου:

 • 1.1 Συναρτήσεις (ορισμός συνάρτησης, γραφική παράσταση συνάρτησης)
 • 1.2 Η έννοια της παραγώγου
 • 1.3 Παράγωγος συνάρτησης
 • 1.4 Εφαρμογές των παραγώγων (το κριτήριο της πρώτης παραγώγου)
 • 2.2 Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων (σταστιστικοί πίνακες, πίνακες κατανομής συχνοτήτων, γραφική παράσταση κατανομής συχνοτήτων: ραβδόγραμμα-διάγραμμα συχνοτήτων, ιστόγραμμα συχνοτήτων: κλάσεις ίσους πλάτους, καμπύλες συχνοτήτων),
 • 2.3 Μέτρα θέσης και διασποράς (μέση τιμή, διακύμναση, τυπική απόκλιση)
 • 2.4 Γραμμική παλινδρόμηση (απλή γραμμική παλινδρόμηση, ευθεία παλινδρόμησης, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων)
 • 3.1 Πιθανότητες (πείραμα τύχης, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενα)
 • 3.2 Έννοια της πιθανότητας (έννοια και ιδιότητες σχετικής συχνότητας, κλασικός ορισμός πιθανότητας)

ΙII. Κατανόηση κειμένων ψυχολογίας και φιλοσοφίας στην αγγλική γλώσσα

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην κατανόηση κειμένου, πάνω σε θέματα γνωσιακής επιστήμης από τον χώρο της ψυχολογίας και της φιλοσοφίας. Τα κείμενα θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Ενδεικτικά για το είδος των κειμένων που θα πρέπει να μπορούν να κατανοούν οι υποψήφιοι, προτείνεται το: Frankish & Ramsey (2012) The Cambridge Handbook of Cognitive Science, Cambridge University Press. Προσοχή: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αυτό αποτελεί «εξεταστέα ύλη», καθώς πρόκειται απλώς για δείγμα κειμένων.

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων επιστημόνων που θα στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών χορηγεί πτυχίο Ψυχολογίας μετά από επιτυχή φοίτηση τουλάχιστον οκτώ (8) εξαμήνων. Οι κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου (Ν.991/79, Ν.2646/98 και Ν.3919/11 ΦΕΚ 32). Το Τμήμα Ψυχολογίας έχει ως κύριο σκοπό την εκπαίδευση ψυχολόγων, ικανών να εργαστούν στη διδασκαλία, στην έρευνα και στις πρακτικές εφαρμογές της Ψυχολογίας. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή γενικών και ειδικών επιστημονικών γνώσεων, με την κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα επιστημονικής μεθοδολογίας και αξιολόγησης, με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και με την υλοποίηση πρακτικής άσκησης στο τελευταίο έτος των σπουδών τους. Ειδικότερα, το Τμήμα Ψυχολογίας έχει τους εξής στόχους: 1) την καλλιέργεια και προαγωγή της έρευνας, της διδασκαλίας και των πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης της Ψυχολογίας, 2) τη διάχυση και την αξιοποίηση της τεκμηριωμένης ψυχολογικής γνώσης, και 3) την παροχή ψυχολογικής κατάρτισης στους φοιτητές και στους πτυχιούχους των καθηγητικών Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων συμβάλλει στη βελτίωση της ευημερίας και της ψυχικής υγείας ολόκληρου του πληθυσμού της χώρας ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, κοινωνικής τάξης, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής.

 • Τοποθεσία
  ΑΘήνα
 • Τηλέφωνο
  210 727 5506
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  01/10/2023
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Μεταπτυχιακά Ψυχολογίας.