thumb-913

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας»

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), η Προαγωγή Υγείας (Health Promotion) ορίζεται ως η διαδικασία που διευκολύνει άτομα και κοινότητες ατόμων να αυξήσουν τον έλεγχο των παραγόντων που διαμορφώνουν την υγεία τους και έτσι να την βελτιώσουν.

Προσεγγίζοντας επομένως τον στόχο ολιστικά, η Προαγωγή Υγείας αποσκοπεί στην αναβάθμιση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, στην ενίσχυση των ευρύτερων παραγόντων που επιδρούν θετικά στην ανθρώπινη υγεία και στη διαμόρφωση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών. Το 1986, με τη διακήρυξη της Οττάβα, θεσμοθετείται από τον Π.Ο.Υ. η πολιτική προαγωγής υγείας με στόχο την εξασφάλιση της δυνατότητας των ατόμων, είτε μεμονωμένα  ή ως μέλη μίας ομάδας, να πραγματοποιούν τις επιθυμίες τους και να ικανοποιούν τις ανάγκες τους, αξιοποιώντας ή μεταβάλλοντας το περιβάλλον στο οποίο διαβιούν. Ταυτόχρονα, η έμφαση στην αξιοποίηση των προσωπικών και κοινωνικών δυνατοτήτων και ικανοτήτων απαιτεί τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ατόμων και των κοινωνιών, δηλαδή την Αγωγή Υγείας (Health Education).

Η αγωγή υγείας στοχεύει στην ενημέρωση και εκπαίδευση των ατόμων ώστε να είναι σε θέση να λάβουν αποφάσεις, να επιλέξουν την υιοθέτηση συμπεριφορών και να δρουν γενικότερα σύμφωνα με τις ανάγκες που επιβάλλει η προάσπιση και προαγωγή της υγείας τους. Η αγωγή υγείας αποτελεί επομένως αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι της προαγωγής υγείας, αλλά και ουσιαστική συνιστώσα της θεραπευτικής διαδικασίας και της ορθής χρήσης και αξιοποίησης των υπηρεσιών υγείας.

Η προαγωγή υγείας, βασιζόμενη στην αναντίρρητη ανάγκη της αγωγής υγείας, μπορεί επομένως να εξασφαλιστεί με:

 • την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων ανθρώπινης συμπεριφοράς
 • τη δημιουργία υποστηρικτικού φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος
 • τη συμμετοχή και συνηγορία της τοπικής κοινωνίας και
 • την οικόδομηση δημόσιας πολιτικής που υποστηρίζει την υγεία

Περισσότερα για την εξέλιξη της Προαγωγής Υγείας:

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας – Προαγωγή και Αγωγή Υγείας

 

Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) λειτουργούν από το Ακαδημαϊκό Έτος 2004-2005 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα αντικείμενα της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ). Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας.

Το Π.Μ.Σ. στην προαγωγή και αγωγή υγείας καλύπτει μία απαραίτητη ενότητα των σπουδών υγείας στη χώρα μας, καθώς όλα τα επιστημονικά δεδομένα αναδεικνύουν τη σημασία της πρόληψης ως πρώτιστη ανάγκη της κοινωνίας, και κατ’ επέκταση αναντίρρητη επιλογή της πολιτείας. Η διαθεσιμότητα επομένως προσωπικού με υψηλού επιπέδου ειδικευμένη εκπαίδευση στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας είναι απολύτως αναγκαία.

Οι γοργές και δυστυχώς δυσμενείς μεταβολές των δεικτών υγείας του ελληνικού πληθυσμού, καθώς και η συνειδητοποίηση ότι τα περισσότερα χρόνια νοσήματα, η θεραπεία των οποίων επιβαρύνει στον μέγιστο βαθμό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οφείλονται κατά μεγάλο ποσοστό σε συμπεριφορές και περιβαλλοντικές επιδράσεις και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη στελεχών ικανών να κατανοήσουν τις νέες ανάγκες και να παρέμβουν στο επίπεδο του σχεδιασμού και της εφαρμογής προγραμμάτων προαγωγής και αγωγής υγείας. Το Π.Μ.Σ. στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας ανταποκρίνεται στις εκφρασμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας για την εξειδίκευση επιστημόνων σε τομείς που συμβάλλουν στην προαγωγή και αγωγή Υγείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, τονίζεται ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο συγκεκριμένα πεδία δράσεων και πολιτικών στον χώρο της υγείας και της κοινωνικής εργασίας που μέχρι πρότινος διαφοροποιούνταν, τώρα συγκλίνουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός ρυθμιστικός παράγοντας στην πολιτική για την προαγωγή της υγείας. Η έντονη Ευρωπαϊκή διάσταση του Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» βοηθά τους απόφοιτους και μελλοντικούς επαγγελματίες να κινούνται με αυτοπεποίθηση στους Ευρωπαϊκούς κύκλους. Οργανισμοί, φορείς και εταιρίες με δραστηριότητα στον χώρο της υγείας επιλέγουν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προκειμένου να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους με σκοπό να τοποθετηθούν καλύτερα στον Ευρωπαϊκο χώρο της υγείας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Παρακάτω θα βρείτε τα έγγραφα που αφορούν την Πολιτική Ποιότητας:

Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας της Ακαδημαϊκής Μονάδας

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η προαγωγή Υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα στη χάραξη πολιτικής υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει χρηματοδοτήσει τη λειτουργία του προγράμματος «Ευρωπαϊκών Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Προαγωγή Υγείας / European Masters in Health Promotion Studies, EUMAHP» (https://www.brighton.ac.uk/research/groups/healthcare-practice-and-rehabilitation/research-projects/eumahp.aspx)  με τη συνεργασία 15 πανεπιστημιακών κέντρων από ισάριθμες Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας με τη συμμετοχή του ΕΚΠΑ. Στόχο του δικτύου αποτελεί η σύγκλιση των σχετικών προγραμμάτων και η διαμόρφωση ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού τίτλου σπουδών, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της επιστημονικής κατάρτισης και εκπαίδευσης των επαγγελματιών που ασχολούνται με την προαγωγή και αγωγή υγείας και την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης στην πολιτική της δημόσιας υγείας που θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους πολίτες να επιτύχουν και να διατηρήσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους στην υγεία.


ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ EUMAHP & ETC (EUROPEAN MASTERS IN HEALTH PROMOTION-EUROPEAN TRAINING CONSORTIUM)

Τα Θερινά Σχολεία του EUMAHP- ETC κάθε χρόνο αποτελούν σημαντικό θεσμό στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Προαγωγή Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπό του μεταπτυχιακού μας αποτελεί η συμμετοχή των φοιτητών μας στα θερινά σχολεία του EUMAHP, τα οποία αποτελούν εξαιρετική ευκαιρία ανταλλαγής ευρωπαϊκών εμπειριών και νέων τάσεων στο πεδίο της προαγωγής υγείας.


CANADA-EUROPE INITIATIVE IN HEALTH PROMOTION ADVANCED LEARNING (CEIHPAL)

Tο ΠΜΣ «Προαγωγή & Αγωγή Υγείας» ολοκληρώνει τη συνεργασία του με τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια του Καναδά στον χώρο της προαγωγής υγείας. Το πρόγραμμα αποτέλεσε μέρος της Συνεργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-ΚΑΝΑΔΑ στην Ανώτερη Εκπαίδευση με στόχο να λειτουργήσει ως καταλύτης στη διατλαντική συνεργασία δύο μεγάλων συνασπισμών: του European Health Promotion Consortium που στην Ευρώπη εκπροσωπείται από τα Πανεπιστήμια του Magdeburg (Γερμανία), του Brighton (Ηνωμένο Βασίλειο) και το ΕΚΠΑ (Ελλάδα) και του Canadian Consortium for Health Promotion Education and Research που εκπροσωπείται από τα Πανεπιστήμια στη Victoria (BC), στο Edmonton (Alberta) και στο Toronto (Ontario). Μέσω του προγράμματος CEIHPAL οκτώ φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» έχουν εκπαιδευθεί στον Πανεπιστήμιο του Τορόντο και στο Πανεπιστήμιο της Βικτώρια.


CompHP CORE COMPETENCIES FRAMEWORK

Από το 2012 τo Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» ξεκίνησε τη συνεργασία του με το Πλαίσιο Κεντρικών Ικανοτήτων CompHP (CompHP Core Competencies Framework) για την ανάπτυξη επαγγελματικών προτύπων που θα αποτελέσουν τη βάση του CompHP Πανευρωπαϊκού Πλαισίου Πιστοποίησης για την Προαγωγή Υγείας (Pan-European Accreditation Framework for Health Promotion).

Το Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πτυχιούχων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ). Γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η μελέτη των καθοριστικών για την υγεία – σωματική, ψυχική και κοινωνική – παραγόντων, βάσει του κοινωνικο-οικολογικου μοντέλου προσέγγισης της υγείας και η εφαρμογή ερευνητικά τεκμηριωμένων (evidence-based) παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των ομάδων του πληθυσμού, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία. Στα αντικείμενα εκπαίδευσης περιλαμβάνονται βασικές γνώσεις επιδημιολογίας και μεθοδολογίας έρευνας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας και  παιδαγωγικής. Βασικός στόχος του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες στα πεδία του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων προαγωγής και αγωγής υγείας, καθώς και του σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών προαγωγής υγείας στη χώρα μας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ»
για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνουν και λειτουργούν από το 2004 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα αντικείμενα της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Παν/μιου Δυτικής Αττικής.

Το διετές διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) πρόκειται να δεχθεί φοιτητές/τριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. Το πρόγραμμα μαθημάτων αρχίζει τον Οκτώβριο του 2023 με απογευματινές δια ζώσης παρακολουθήσεις υποχρεωτικά τριών ημερών ανά εβδομάδα.

Στο Π.Μ.Σ. «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Οδοντιατρικής, Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Σπουδών, Κοινωνιολογίας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νοσηλευτικής, Διατροφής, Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Μαιευτικής και συναφών Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» ολοκληρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (σε ειδικό έντυπο που θα βρείτε ΕΔΩ )
• Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ για τους/τις πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού)
• Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού (ή και μεταπτυχιακού, αν υπάρχει) προγράμματος σπουδών
• Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας, καθώς και όποια άλλη επαγγελματική ή εθελοντική δραστηριότητα εκτιμά ο/η ίδιος/α ότι σχετίζεται με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να συνοδεύουν τα σχετικά (τα πιο σημαντικά) αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή εθελοντικής δραστηριότητας που έχουν δηλωθεί
• Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 ή καλή Β2) σύμφωνα με το άρθρο 1 π.δ 146/2007. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα αξιολογηθεί και μέσω της δοκιμασίας απόδοσης περίληψης επιστημονικής δημοσίευσης από τα αγγλικά στα ελληνικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής.
• Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές (σε ειδικό έντυπο που θα βρείτε ΕΔΩ ). Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποσταλούν και απευθείας στο email του ΠΜΣ από τον Καθηγητή ή/και Προϊστάμενο που τις συντάσσει.
• Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)
• Ηλεκτρονικό αντίγραφο διπλωματικής εργασίας του Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών (εάν υπάρχει)
• Φωτοαντίγραφο ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατηρίου που αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου του. Όσοι/ες φοιτητές/τριες προβλέπεται να ολοκληρώσουν το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο 2023 υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ, τα οποία αξιολογούν τους υποψηφίους με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: – Βαθμό πτυχίου – Προφορική συνέντευξη – Συστατικές επιστολές – Επίδοση σε δοκιμασία απόδοσης περίληψης επιστημονικής δημοσίευσης από τα αγγλικά στα ελληνικά – Επίδοση σε διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει) – Ερευνητική & επαγγελματική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχει)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.
Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής των φοιτητών/τριών περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
Α) Αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ
Β) Συνέντευξη υποψηφίου από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για την Α’ Ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις: τέλος Απριλίου και αρχές Ιουνίου 2023, ανάλογα με τον όγκο των αιτήσεων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως  15/05/2023 στη διεύθυνση e-mail: chsr@med.uoa.gr.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://healthpromotion.med.uoa.gr/) και να μας αποστείλετε οποιοδήποτε ερώτημα με e-mail στην παραπάνω διεύθυνση.

Η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μας τεκμηριώνει τη συμβολή του Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» στη στελέχωση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με Έλληνες επιστήμονες σωστά καταρτισμένους, σε θέση να οργανώσουν και να εφαρμόσουν επιτυχώς προγράμματα και πολιτικές προαγωγής και αγωγής υγείας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, συμβαδίζοντας με τις αρχές και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Διεθνών Οργανισμών για βελτίωση του επιπέδου της υγείας και δημιουργία /διατήρηση καλύτερης ποιότητας ζωής σε όλους τους τομείς και για όλους τους πολίτες.Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» ολοκληρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Μαρτυρίες από προηγούμενες συμμετέχοντες

 • avatar-img

Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) λειτουργούν από το Ακαδημαϊκό Έτος 2004-2005 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα αντικείμενα της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ). Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας.

 • Διάρκεια
  Διετές (4 διδακτικά εξάμηνα) με απογευματινές παρακολουθήσεις τριών ημερών ανά εβδομάδα.
 • Τοποθεσία
  ΑΘήνα
 • Τηλέφωνο
  210 7462104
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  01/10/2023
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Μεταπτυχιακά Ψυχολογίας.