thumb-1551

Τετραετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία

logo-1551
Κατηγορία:
Ψυχοθεραπεία

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το Τετραετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κριτήρια εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία, όπως αυτά καθορίζονται από το European Family Therapy Association – Training Institute Chamber, του οποίου το Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης αποτελεί τακτικό μέλος.

Απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς) και σε επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων που η φύση του έργου τους αφορά σε παρέμβαση σε ανθρώπινα συστήματα (εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους, μεσολαβητές, κλπ). Στο πρόγραμμα δύναται να συμμετέχουν και φοιτητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων, εφόσον κατά την αίτησή τους έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το δεύτερο έτος σπουδών τους.

Στόχος του είναι να μυήσει τους συμμετέχοντες στο συστημικό τρόπο σκέψης και παρέμβασης και να τους προσφέρει τα απαραίτητα επιστημονικά εφόδια (γνώσεις, δεξιότητες, προσωπική εξέλιξη και ψυχική ανθεκτικότητα) για την αποτελεσματική και δεοντολογικά ορθή εξάσκηση της ψυχοθεραπείας.

 

Διάρκεια Προγράμματος: 4 έτη (1000 plus ώρες εκπαίδευσης)

Ημέρες διεξαγωγής: ένα Σαββατοκύριακο το μήνα.

 

Χώρος διεξαγωγής: Ραδαμάνθιος 11,Ηράκλειο Κρήτης ,Τ.Κ.71201

Τηλέφωνο: 2810333278, 6973651217

Email: info@ergasystimicis.gr

Ιστότοπος: www.ergasystimicis.gr

 

Το Τετραετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κριτήρια εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία, όπως αυτά καθορίζονται από την European Family Therapy Association –Training Institute Chamber. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους όλα τα απαραίτητα εφόδια (θεωρητικές γνώσεις, πρακτική άσκηση, εποπτεία και προσωπική ανάπτυξη), ώστε να μπορούν να παρέχουν αποτελεσματικές συστημικής κατεύθυνσης ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες σε άτομα, οικογένειες, ζευγάρια και ευρύτερα συστήματα.

Προς αυτή την κατεύθυνση επιμέρους εκπαιδευτικοί στόχοι που ορίζονται είναι:

 • Προσέγγιση κα σε βάθος κατανόηση της πρώιμης και σύγχρονης συστημικής βιβλιογραφίας μέσα από θεωρητικές εισηγήσεις, εκπόνηση εργασιών, βιωματική επεξεργασία των θεωρητικών θεμάτων και την εκ νέου θεώρησή της στα πλαίσια της θεραπευτικής διαδικασίας / πρακτικής άσκησης.
 • Καλλιέργεια ενός συστημικού τρόπου σκέψης, ενός συστημικού τρόπου προσέγγισης πολύπλοκων φαινομένων και διατύπωσης συστημικών υποθέσεων: ικανότητα ανάδυσης και μετασχηματισμού νέας πληροφορίας, διεύρυνσης του πλαισίου και αύξηση της πολυπλοκότητας.
 • Καλλιέργεια συστημικών θεραπευτικών δεξιοτήτων: ανάπτυξη θεραπευτικής σχέσης, ουδετερότητα & σεβασμός της διαφορετικότητας, εντοπισμός αποθεμάτων, αναστοχαστική ικανότητα, «αμφισβήτηση» παγιωμένων μοντέλων και ρόλων, διαχείριση ‘θεραπευτικών προκαταλήψεων’, περιέργεια και ‘θεραπευτική ασέβεια’.
 • Επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαφοροποίησης του εκπαιδευόμενου μέσα στα συναισθηματικά συστήματα όπου ανήκει (απόκτηση αυτονομίας και ασφάλειας).
 • Ανάπτυξη της ικανότητας του εκπαιδευόμενου / θεραπευτή να ελέγχει τη θέση του μέσα στο θεραπευτικό σύστημα, αξιοποιώντας τη δική του ιστορία ζωής και αποφεύγοντας τη συναισθηματική εμπλοκή με τους θεραπευόμενους.
 • Παρέμβαση στα πλαίσια της συστημικής ψυχοθεραπευτικής δεοντολογίας.

 

 

Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος βασίζεται σε 4 αλληλοεξαρτώμενους άξονες:

 • Θεωρητική κατάρτιση.
 • Πρακτική άσκηση και εποπτεία.
 • Προσωπική ανάπτυξη
 • Ατομική μελέτη και εκπόνηση διπλωματικής .

 

Θεωρητική Κατάρτιση

Μέσα υλοποίησης: Διαλέξεις, βιβλιογραφική ανασκόπηση, βιωματικές ασκήσεις, προβολή οπτικοακουστικού υλικού.

Θεματολογία:

Ηθική & Δεοντολογία.
Γενική Θεωρία των Συστημάτων.
Βασικές Αρχές Συστημικής Θεραπείας.
Συστημική σκέψης & εφαρμογή στην οικογένεια και σε ευρύτερα συστήματα.
Η έννοια του πλαισίου ως σημείο αναφοράς στη συστημική θεραπεία.
Βασικές αρχές λειτουργίας της οικογένειας. Η οικογένεια ως σύστημα, υποσύστημα και υπερσύστημα.
Κύκλος ζωής του ατόμου και της οικογένειας: κομβικά σημεία & στάδια εξέλιξης.
Θεωρία του δεσμού: μια συστημική ανάγνωση.
Ψυχοπαθολογία & συμπτώματα μέσα από μία συστημική προοπτική.
Ιστορία & εξέλιξη οικογενειακής θεραπείας.
Σχολές – Θεωρίες Οικογενειακής Θεραπείας (αναλυτική παρουσίαση).
Η θεραπευτική διαδικασία: ο ρόλος του θεραπευτή, ο ρόλος της ομάδας, συστημική συνέντευξη, συστημική διάγνωση, στάδια θεραπείας, τεχνικές παρέμβασης.
Η εμπλοκή του θεραπευτή μέσα στη θεραπευτική διαδικασία.
Αμφισβήτηση & περιέργεια στη θεραπευτική διαδικασία.
Ειδικά θέματα (διαζύγιο, υιοθεσία, θάνατος/πένθος, κακοποίηση, εξάρτηση, μετανάστευση, νέες  μορφές οικογένειας και σχέσεων, διαφορετικότητα,  σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα κα.).
Η χρήση της Δημιουργικής Φαντασίας, ως μέσο ανάδυσης εναλλακτικών πλαισίων επικοινωνίας.
Σύνθεση Συστημικής Προσέγγισης με άλλες Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις.

Πρακτική Άσκηση και εποπτεία

Περιλαμβάνει 4 διαφορετικά στάδια:

1ο στάδιο: ομάδα παρατήρησης θεραπευτικών συνεδριών.
2ο στάδιο: αντανακλώσα ομάδα.
3ο στάδιο: συν-θεραπεία.
4ο στάδιο: ανάληψη περιστατικού με άμεση εποπτεία και συμμετοχή σε ομάδα έμμεσης εποπτείας.
Η πρακτική άσκηση ξεκινάει από τον πρώτο χρόνο του προγράμματος. Στη διάρκεια των τεσσάρων ετών σταδιακά οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στα τέσσερα διαφορετικά στάδια πρακτικής άσκησης.

Ολοκλήρωση με τη συμμετοχή στην ομάδα εποπτείας επαγγελματιών ψυχικής υγείας (έμμεση εποπτεία),όπου στόχος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας του θεραπευτή να ελέγχει τη θέση του μέσα στο θεραπευτικό σύστημα, αξιοποιώντας τη δική του ιστορία ζωής και αποφεύγοντας τη συναισθηματική εμπλοκή με τους πελάτες.

 

Προσωπική Ανάπτυξη 

Η ομάδα προσωπικής ανάπτυξης /θεραπείας των εκπαιδευομένων  έχει τριγενεολογικό προσανατολισμό με στόχο:

Την επίτευξη μιας ασφαλούς ισορροπίας ανάμεσα στην αίσθηση του ανήκειν και την ατομικότητας (ικανότητα διαχωρισμού του ‘εγώ’ από το ‘εμείς’).
Την καλλιέργεια της ‘αμφισβήτησης’, της ‘περιέργειας’ και της φαντασίας ως μέσο ανάγνωσης γεγονότων ζωής, αποδόμησης αιτιολογικών σχέσεων και κατηγοριοποιήσεων και ενεργοποίησης εναλλακτικών τρόπων κατανόησης και σύνθεσης εμπειριών ζωής.

Ατομική μελέτη και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να μελετούν την αντίστοιχη συστημική βιβλιογραφία και να παραδίδουν τις εργασίες που τους ανατίθενται σε τακτά διαστήματα. Στο τελευταίο έτος αναλαμβάνουν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, θεωρητικής ή ερευνητικής συστημικής κατεύθυνσης, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Πρωτότυπες εργασίες που προάγουν τον επιστημονικό ‘διάλογο’ δύναται να παρουσιαστούν σε επιστημονικά συνέδρια ή να δημοσιευτούν σε αντίστοιχα επιστημονικά περιοδικά.

 

Επιπρόσθετες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Έχοντας ως στόχο την πολύπλευρη απόκτηση γνώσεων και εκπαιδευτικών εμπειριών για τους εκπαιδευόμενους, το Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης σε τακτά χρονικά διαστήματα οργανώνει διαλέξεις, ημερίδες και επιστημονικά συμπόσια με διακεκριμένους προσκεκλημένους ομιλητές από το χώρο της συστημικής ψυχοθεραπείας και άλλων θεραπευτικών προσεγγίσεων ή επιστημονικών πεδίων. Με αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να συνθέσουν και να συνδυάσουν ιδέες που προάγουν την επιστημονική σκέψη.

 

Ολοκλήρωση του Τετραετούς Προγράμματος Εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία

Η ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτεί την παρακολούθηση του 80% των προγραμματισμένων συναντήσεων, την παράδοση των απαιτούμενων εργασιών, τη μη παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας όπως αυτός καθορίζεται από τη EuropeanFamilyTherapyAssociation (EFTACodeofEthics, http://www.europeanfamilytherapy.eu/code-of-ethics-of-the-european-family-therapy-association/ ).

 

 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς) και σε επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων που η φύση του έργου τους αφορά σε παρέμβαση σε ανθρώπινα συστήματα (εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους, συμβούλους, μεσολαβητές, κλπ). Στο πρόγραμμα δύναται να συμμετέχουν και φοιτητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων, εφόσον έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το δεύτερο έτος σπουδών τους.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και άτομα που έχουν ξεκινήσει την εκπαίδευσή τους σε κάποιο άλλο φορέα (πιστοποιημένο από το EFTA-TIC) και επιθυμούν αυτή η εκπαίδευση να προσμετρηθεί στη διάρκεια σπουδών τους.

Οι εκπαιδευόμενοι, εάν για προσωπικούς / επαγγελματικούς λόγους διακόψουν την εκπαίδευσή τους (τον τετραετή δηλαδή κύκλο), μπορούν να την συνεχίσουν  σε επόμενο χρόνο από το σημείο (διδακτικό έτος) απ’ όπου διέκοψαν.

 

Το Τετραετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία, που διοργανώνει το Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης ,είναι πιστοποιημένο από το European Family Therapy AssociationTraining Institute Chamber (EFTATIC).

Με την ολοκλήρωση του Τετραετούς Προγράμματος Εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία οι εκπαιδευόμενοι – ανάλογα με τα επαγγελματικά δικαιώματα που νομικά κατοχυρώνονται με το βασικό τίτλο σπουδών τους και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος – μπορούν να εργαστούν είτε ιδιωτικά, παρέχοντας επιστημονικά κατοχυρωμένες υπηρεσίες συστημικής ψυχοθεραπείας σε άτομα, οικογένειες και ζευγάρια, είτε σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που ζητούν συνεργασία με  επαγγελματίες που εξειδικεύονται στη συστημική θεραπεία και στην παρέμβαση σε ανθρώπινα συστήματα (π.χ. ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, κέντρα προστασίας παιδιού/οικογένειας, οργανισμούς για πρόσφυγες κοκ).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να αιτηθούν τη συμμετοχή τους ως μέλη στο European Family Therapy Association ή σε άλλες διεθνείς επιστημονικές εταιρείες.

Το Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης ιδρύθηκε το 2009 στο Ηράκλειο Κρήτης από τον ψυχίατρο – συστημικό ψυχοθεραπευτή Παναγιώτη Χρυσό. Σκοπός της ίδρυσής του ήταν η προαγωγή της συστημικής σκέψης ως μέσο κατανόησης και εναλλακτικής ανάγνωσης του πολύπλοκου κόσμου που μας περιβάλλει και η αξιοποίησή της ως μέθοδο παρέμβασης σε ποικίλους τομείς και επαγγελματικούς χώρους (ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική, βιωματικές ομάδες, εκπαιδευτική πράξη, ομάδες παρεμβάσεις κοκ) . Το Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης αποτελεί Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία από το European Family Therapy Association Training Institute Chamber (EFTA -TIC) και στελεχώνεται από κλινικά έμπειρους και άριστα καταρτισμένους στο χώρο της Συστημικής Ψυχοθεραπείας εκπαιδευτές (εγγεγραμμένα μέλη EFTA). Στα πλαίσια της δράσης του το Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης υλοποιεί: • Τετραετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία (με αντίστοιχη αναγνώριση από To European Family Therapy Association Training Institute Chamber). • Εποπτεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας (ομαδική – ατομική). • Εξειδικευμένα Σεμινάρια Ευαισθητοποίησης στη Συστημική Σκέψη & Πρακτική για επαγγελματίες που η φύση του έργου τους σχετίζεται με τη διαχείριση ανθρωπίνων σχέσεων ή επίλυση κρίσεων. • Σεμινάρια Βραχείας Διάρκειας Ειδικών Θεμάτων. • Παροχή Υπηρεσιών Συστημικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας. • Ενεργή συμμετοχή με παρουσιάσεις εργασιών σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. • Οργάνωση Διεθνών Συμποσίων με τη συμμετοχή διακεκριμένων προσκεκλημένων ομιλητών από το χώρο της Συστημικής Οικογενειακής Θεραπείας

 • Διάρκεια
  4 Έτη
 • Τοποθεσία
  Ελλάδα, Ηράκλειο
 • Τηλέφωνο
  2810 284569, 6972 552163
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  30/09/2023
 • Προθεσμία Εγγραφής
  10/09/2023
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Ψυχοθεραπεία.