thumb-1431

Διεθνές Τετραετές Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία: Συστημική, Αφηγηματική και Διαλογική-Συνεργατική προσέγγιση

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΕΔΙΒΙΜ)

Ιστοσελίδα:  psychotherapy.cce.uoa.gr

Το Πρώτο Διεθνές Τετραετές Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας σε Πανεπιστημιακό Επίπεδο στην Ελλάδα

Το Τετραετές Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία: Συστημική, Αφηγηματική και Συνεργατική προσέγγιση  προσφέρει εκπαίδευση σε βασικές έννοιες και πρακτικές της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας καθώς και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε σύγχρονες και μετανεωτερικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις τόσο σε επίπεδο θεωρίας και βιωματικής γνώσης  όσο και σε επίπεδο κλινικής πρακτικής.

Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος αυτού του τετραετούς εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει εις βάθος γνώση και πρακτική στη Συστημική, Αφηγηματική, Συνεργατική-Διαλογική (CollaborativeDialogic) προσέγγιση στο πλαίσιο μιας πλουραλιστικής οπτικής που αναδεικνύει το πρόσωπο, τη σχέση και την πολυπολιτισμικότητα. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα δίνει έμφαση  στην Εστιασμένη στη Λύση Θεραπεία (SolutionFocused Therapy) και στην Καταξιωτική Προσέγγιση (Appreciative Inquiry). Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα γνωρίσουν και θα μπορούν να εφαρμόσουν μια ποικιλία θεραπευτικών προσεγγίσεων μέσα από ένα πρίσμα σύνθεσης και πλουραλισμού. Το πρόγραμμα αρθρώνεται σε τέσσερεις αυτόνομους ετήσιους κύκλους (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV).

Το  τετραετές μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες  ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και  πρακτικές, προκειμένου να εργασθούν ως σύμβουλοι και ψυχοθεραπευτές/τριες σε διαφορετικά πλαίσια, με ενήλικες, παιδιά και εφήβους (άτομα, οικογένειες, ομάδες, κοινότητα).

Διεθνής συνεργασία και πιστοποίηση

Το διεθνές αυτό πρόγραμμα θα διεξαχθεί μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με πρωτοπόρα και διεθνώς αναγνωρισμένα Ινστιτούτα και Εκπαιδευτικά Κέντρα του εξωτερικού όπως το Taos Institute και Houston Galveston Institute, Εvaston Family Therapy Center, Η.Π.Α., κ.α. ενώ θα δοθεί και πιστοποίηση από αυτά (International Certificate in CollaborativeDialogic Practices, κ. ά.).     

Το πρόγραμμα εναρμονίζεται και υπερκαλύπτει τα κριτήρια της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, της European Association for Counseling, της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος και της European Association for Psychotherapy (EAP). Επίσης, είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές  και της European Family Therapy Association (EFTA).

 

Το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι τετραετές και αποτελείται από 4 αυτοτελείς κύκλους. Κάθε κύκλος καλύπτει την περίοδο 11 μηνών. Για τις διδακτικές ενότητες του προγράμματος  τους διδάκοντες/ουσες βλ. psychotherapy. cce.uoa.gr

Η διάρθρωση του προγράμματος έχει ως εξής:

Θεωρία και Εφαρμογές:  Θεωρητική και Κλινική κατάρτιση, Βιωματική επεξεργασία θεωρητικών προσεγγίσεων, Ανάλυση περιπτώσεων.

Πρακτικό επίπεδο :

Κλινική Πρακτική Άσκηση: Ανάληψη Περιστατικών και εποπτεία                                                                                                  Η Η Πρακτική Άσκηση διοργανώνεται από το Πρόγραμμα, Αναστοχαστική Ομάδα

Προσωπική ανάπτυξη:                                                                                                                                                                            Ατομική και  Ομαδική Ψυχοθεραπεία                                                                                                                                                  Γενεόγραμμα εκπαιδευόμενων

Μελέτη και εκπόνηση εργασιών, ημερολόγιο αναστοχασμού στο πλαίσιο της θεωρητικής και κλινικής κατάρτισης.

Εποπτεία: Ομαδική εποπτεία σε μικρές ομάδες ( 4 έτη)  Στο κόστος του Προγράμματος συμπεριλαμβάνεται και η εποπτεία.

Έρευνα με έμφαση στο πεδίο της ψυχοθεραπείας, αξιοποίηση ποιοτικής διερεύνησης

Στο  πλαίσιο του Προγράμματος (Κύκλοι Ι, ΙΙ, ΙΙ, ΙV) διοργανώνονται σεμινάρια και εργαστήρια  σχετικά με (α) εξειδικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις με βάση το παιγνίδι και την τέχνη (παιγνιοθεραπεία, δραματοθεραπεία, ψυχόδραμα, ψυχοθεραπευτικές τεχνικές μέσω κίνησης), (β) με ειδικές πληθυσμιακές ομάδες και (γ) με τις ηθικές αρχές, αξίες και δεοντολογία στην πρακτική, αξιολόγηση και έρευνα της Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η πρακτική άσκηση λαμβάνει χώρα στους τέσσερις  κύκλους (Ι, II, III και IV) του εκπαιδευτικού προγράμματος και χωρίζεται σε α) Προπαρασκευαστική και β) Πρακτική Άσκηση στο Πεδίο. Στους  κύκλους Ι και  ΙΙ οι ειδικευόμενοι/ες  πραγματοποιούν την προπαρασκευαστική πρακτική τους άσκηση μέσω προσομοιώσεων σε βασικές θεραπευτικές δεξιότητες που απαρτίζουν τις ενότητες του συγκεκριμένου κύκλου και την παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων εκπαιδευτικών συνεδριών. Στον κύκλο ΙΙΙ και IV, η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πλαίσια (ιδιωτικά γραφεία, δομές ψυχικής υγείας κ. ά).

ΕΠΟΠΤΕΙΑ-ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Η εποπτεία οργανώνεται και συν-διαμορφώνεται ως προς το χρόνο, τη δομή και την εστίαση σε συνεργασία με την ομάδα του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος, τους  εγκεκριμένους επόπτες  και τους υπεύθυνους των φορέων και πλαισίων. Η εποπτεία προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις που αναπτύσσονται και αποσκοπεί να διευκολύνει τους ειδικευόμενους/ες να επεξεργάζονται το κάθε θέμα που έρχεται προς επεξεργασία σε  κλίμα  εχεμύθειας, ασφάλειας, ενδυνάμωσης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης που ενθαρρύνει την ανατροφοδότηση, τον αναστοχασμό, την διαλογικότητα και τις συνεργατικές πρακτικές.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

Η ολοκλήρωση του τετραετούς Διεθνούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος επιτυγχάνεται μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, την ολοκλήρωση και παράδοση γραπτών εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας) και ημερολογίου αναστοχασμού, την ολοκλήρωση  της πρακτικής άσκησης, της εποπτείας και προσωπικής ανάπτυξης. Οι ειδικευόμενοι/ες μπορούν να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση μερών του προγράμματος (π. χ. πρακτική άσκηση) λόγω επαγγελματικών ή προσωπικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.

Τόπος Διεξαγωγής: Παλαιό Πανεπιστήμιο, Θόλου 5, Πλάκα

Τα μαθήματα διεξάγονται ένα Σαββατοκύριακο το μήνα 70% με φυσική παρουσία και 30% διαδικτυακά

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και ειδικότερα της ψυχικής υγείας και υπό προϋποθέσεις και σε αποφοίτους άλλων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (π.χ. εκπαιδευτικούς, κοινωνιολόγους) που εργάζονται με άτομα ή ομάδες και ο επαγγελματικός τους ρόλος ενέχει μια συμβουλευτική ή/και ψυχοθεραπευτική διάσταση.

Επιπρόσθετα προσφέρει τη δυνατότητα σε  επαγγελματίες που έχουν ήδη εκπαιδευθεί σε κάποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση να πιστοποιηθούν σε επιπλέον εξειδικεύσεις (π.χ. αφηγηματική ή συνεργατική-διαλογική) παρακολουθώντας έναν ή περισσότερους αυτοτελείς κύκλους σπουδών.   Εκπαιδευόμενες/οι, με προηγούμενη εκπαίδευση/σπουδές στο χώρο της Συμβουλευτικής ή της Ψυχοθεραπείας, μπορούν να αιτηθούν αναγνώριση μαθημάτων, πρακτικής άσκησης ή προσωπικής ανάπτυξης, που έχουν ήδη ολοκληρώσει σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους.

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας στο psychotherapy.cce.uoa.gr

Μετά την αίτηση υποψηφιότητας ακολουθεί προφορική συνέντευξη.

Διεθνής συνεργασία και πιστοποίηση

Το διεθνές αυτό πρόγραμμα θα διεξαχθεί μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με πρωτοπόρα και διεθνώς αναγνωρισμένα Ινστιτούτα και Εκπαιδευτικά Κέντρα του εξωτερικού όπως το Taos Institute και Houston Galveston Institute, Εvaston Family Therapy Center, Η.Π.Α., κ.α. ενώ θα δοθεί και πιστοποίηση από αυτά (International Certificate in CollaborativeDialogic Practices, κ. ά.).     

Το πρόγραμμα εναρμονίζεται και υπερκαλύπτει τα κριτήρια της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, της European Association for Counseling, της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος και της European Association for Psychotherapy (EAP). Επίσης, είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές  και της European Family Therapy Association (EFTA).

 

Πληροφορίες: τηλ. 6978442241
10% έκπτωση για εφάπαξ αποπληρωμή του κόστους ανά κύκλο

Για τα δίδακτρα: Πληροφορίες στο 6978442241

Στο κόστος των διδάκτρων συμπεριλαμβάνεται και η εποπτεία σε μικρές ομάδες για 4 έτη.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Διάρκεια
  4 έτη (ο κάθε ένας από τους τέσσερεις αυτόνομους ετήσιους κύκλους έχει διάρκεια 11 μήνες)
 • Τοποθεσία
  Ελλάδα
 • Τηλέφωνο
  τηλ. 6978442241
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  28/09/2024
 • Ημερομηνία Λήξης
  05/07/2025
 • Προθεσμία Εγγραφής
  10/09/2024
 • Πιστοποίηση
  Ναί

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Ψυχοθεραπεία.