thumb-1829

Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική

logo-1829
Κατηγορία:
Ψυχοθεραπεία

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική» στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε βασικά θέματα που εμπίπτουν στις επιστημονικές περιοχές της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής, ειδικά σχεδιασμένα και επιλεγμένα από τον χώρο της Σχολικής Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 515 ώρες, δίνει 45 ECTS και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ψυχολόγους και αποφοίτους ανθρωπιστικών επιστημών και επιστημών υγείας, καθώς και σε όλες τις ειδικότητες επιστημόνων που απασχολούνται ή πρόκειται να εργαστούν στο χώρο της εκπαίδευσης. Απευθύνεται επίσης και σε γονείς, πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να επιμορφωθούν πάνω σε θέματα της Σχολικής Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής..

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να παρουσιάσει τις βασικές προσεγγίσεις και τις σύγχρονες περιοχές αιχμής που απασχολούν την Ψυχολογία και την Συμβουλευτική και συνδέονται με την Σχολική Ζωή. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν και θα εμβαθύνουν σε βασικές έννοιες της Σχολικής Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής αλλά και θα δουν πρακτικούς τρόπους με τους οποίους προσεγγίζονται θέματα σε ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων, από την πρόληψη και την πρώιμη παρέμβαση έως την διαχείριση κρίσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και πλέον σύγχρονα ζητήματα, όπως η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σχολική ψυχολογία και τη συμβουλευτική, θέματα ενδυνάμωσης και προσωπικής ανάπτυξης των επαγγελματιών στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς και θέματα διαχείρισης της διαφορετικότητας σε ενδοπροσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και υιοθετεί σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης και συγκεκριμένα τη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι σύγχρονες εξ’ αποστάσεως διαλέξεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας του MS-TEAMS, που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οι οποίες βιντεοσκοπούνται και στη συνέχεια αναρτώνται στην πλατφόρμα του Moodle, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσουν ασύγχρονα εξ αποστάσεως οι εκπαιδευόμενοι/ες που τυχόν απουσιάσουν.

Για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας χρησιμοποιείται ο τελευταίας τεχνολογίας υλικοτεχνικός εξοπλισμός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο γενικότερος σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες μια ουσιαστική επιμόρφωση στην σχολική ψυχολογία και τη συμβουλευτική, με απώτερο σκοπό να γνωρίσουν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα στο χώρο αυτό και οι πρακτικές τους να προσεγγίσουν αυτές που ενδείκνυνται, ώστε το σχολικό περιβάλλον να αναδειχθεί σε μια συμμετοχική κοινότητα που νοιάζεται και φροντίζει τα μέλη της. Συγκεκριμένα αποσκοπεί:

 • Στην κατανόηση της σημασίας της σχολικής ψυχολογίας και την εισαγωγή στη φιλοσοφία που διέπει τη συμβουλευτική στο σχολικό πλαίσιο,
 • Στην απόκτηση εισαγωγικών γνώσεων της θεωρίας και των τεχνικών της σχολικής ψυχολογίας,
 • Στην ευαισθητοποίηση σε θέματα ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών,
 • Στην κατανόηση, σε ένα πρώτο επίπεδο, των απαραίτητων δεξιοτήτων για την εφαρμογή της συμβουλευτικής και την αντιμετώπιση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον,
 • Στην απόκτηση εισαγωγικών γνώσεων σε θέματα ψυχοπαθολογίας παιδιών σχολικής ηλικίας,
 • Στην ευαισθητοποίηση σε θέματα αυτοπροσδιορισμού και ετερότητας που συναντώνται συχνά σε παιδιά σχολικής ηλικίας,
 • Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες στο σχολικό περιβάλλον.

Διδακτικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία
 • Διαφορετικότητα, Αυτοπροσδιορισμός & Πολυπολιτισμικότητα: Θέματα Συμβουλευτικής στο Σχολείο Ενταξιακή/Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία: Βασικές Δεξιότητες Επικοινωνίας στο Σχολικό Περιβάλλον για τους Μαθητές με ή χωρίς Αναπηρία
 • Προβλήματα Προσαρμογής στο Σχολείο: Παρεμβάσεις
 • Ψυχολογικά Προβλήματα Μαθητών με ή χωρίς Αναπηρία & Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – Ψυχοεκπαιδευτικά Προγράμματα Παρέμβασης
 • Ενσυνειδητότητα (Mindfulness) –  Εφαρμογές στο Σχολείο Πρόληψη & Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον Προσωπική Ανάπτυξη & Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών
 • Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στην Σχολική Ψυχολογία & τη Συμβουλευτική

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχολική Ψυχολογία – Συμβουλευτική» απευθύνεται σε:

 • Ψυχολόγους,
 • Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 • Αποφοίτους ανθρωπιστικών επιστημών και επιστημών υγείας,
 • Όλους τους επιστήμονες που απασχολούνται ή πρόκειται να εργαστούν στο χώρο της εκπαίδευσης,
 • Γονείς, πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να επιμορφωθούν πάνω σε θέματα της Σχολικής Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής.

Οι συμμετέχοντες στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει:

 • Να έχουν βασικές γνώσεις Η/Υ και χρήσης του διαδικτύου
 • Να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης απο το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ – ΠΘ διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και αξιολογείται από την «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 48 του Ν. 4485/2017, όπως αυτή ισχύει.

Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ – ΠΘ πραγματοποιείται από την «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘΑΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ, της περίπτωσης β, της περίπτωσης δ, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4653/2020.

Το Πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο και μοριοδοτούμενο για αδιόριστους, αναπληρωτές και υπηρετούντες εκπαιδευτικούς, καθώς ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι βεβαίωσης παρακολούθησης του Προγράμματος μοριοδοτούνται ως εξής:

 • Οι υποψήφιοι για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019, σελ. 186, 188 και 189) ως ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 2 μονάδες.
 • Οι υποψήφιοι για διορισμό ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) μοριοδοτούνται με 2 μονάδες.
 • Υποψήφιοι για θέσεις στελεχών εκπαίδευσης: Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που αξιολογούνται για θέση στελεχών εκπαίδευσης, μοριοδοτούνται με 1 μονάδα (νόμος 4823/2021, άρθρο 33).
 • Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1088/2-4-2019).
 • Μοριοδότηση για την επιλογή Συμβούλων Σχολικής Ζωής σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4183/28-09-2020, Τεύχος B’, Άρθρο 4).
 • Μοριοδότηση σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (π.χ. ΦΕΚ 3393/τ. Β/13-08-2020).
 • Μοριοδότηση για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΦΕΚ 2491/2020) (2 μονάδες).
500€ τμηματικά
350€ εφαπαξ
 • Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στα 500€ και καταβάλλονται τμηματικά. Για την καταβολή των δόσεων διδάκτρων οι συμμετέχοντες λαμβάνουν σχετική ενημέρωση από την Γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει την ακόλουθη εκπτωτική πολιτική:
 1. Εγγραφές με εφάπαξ καταβολή διδάκτρων: 350€
 2. Κοινωνικά Κριτήρια (ΑμΕΑ, Γονείς ΑμΕΑ, Μονογονεϊκές Οικογένειες, Φοιτητές*, Άνεργοι): 380€ σε 4 δόσεις
 3. Ομαδική Εγγραφή άνω των 4 ατόμων από την ίδια επιχείρηση/φορέα: 380€ σε 4 δόσεις / άτομο
 4. Ομαδική Εγγραφή άνω των 4 ατόμων από την ίδια επιχείρηση/φορέα και εφάπαξ καταβολή: 320€ / άτομο
 • Οι εκπτώσεις δεν συναθροίζονται. Ο κάθε επιμορφούμενος δύναται να επιλέξει μόνο μια κατηγορία έκπτωσης.

Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων σε δόσεις η προκαταβολή ορίζεται στα 100€ είτε χρησιμοποιηθεί έκπτωση είτε όχι.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης. Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 λειτουργεί μοριοδοτούμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Ἀλυπίας Τέχνη - Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία Ι».

 • Διάρκεια
  515 ώρες / 9 μήνες
 • Τοποθεσία
  Βόλος
 • Τηλέφωνο
  6987053722, 24210-06366
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  25/03/2024
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Ψυχοθεραπεία.