thumb-1412

Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία από απόσταση (HOPEinGA)

logo-1412
Κατηγορία:
Distance Learning / Online

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Πρόκειται για επαγγελματική εκπαίδευση στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία Αναλυτικού Τύπου. Η από απόσταση εκπαίδευση διαμορφώθηκε για την διευκόλυνση των επαγγελματιών της ψυχικής υγείας που εργάζονται εκτός της Αθήνας.

Στοχεύει στην διεύρυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους με μία ψυχοδυναμική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, όπως είναι η Ομαδική Ανάλυση, και την αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν.

Σκοπός της Εκπαίδευσης στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία είναι να προάγει την βιωματική, θεωρητική και σε βάθος κατανόηση της σημασίας των σχέσεων του ατόμου και της ομάδας στα πλαίσια των αρχών που διέπουν την Ομαδική Ανάλυση.

Εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, ώστε να κατέχουν την ομαδικο-αναλυτική θεωρία και τεχνική και να είναι επαρκείς στην άσκησή της σε δημόσια ή ιδιωτικά πλαίσια. Ενθαρρύνει επίσης την κριτική γνώση της ψυχαναλυτικής θεωρίας καθώς συνδέεται άμεσα με την Ομαδική Ανάλυση.

Με τη λήξη της εκπαίδευσης σκοπός μας είναι οι απόφοιτοι Ομαδικοί Αναλυτές να έχουν:

 • Καλή γνώση της ομαδικο-αναλυτικής και της ψυχαναλυτικής θεωρίας.
 • Καλή γνώση των κλινικών εφαρμογών της Ομαδικής Ανάλυσης.
 • Ικανότητα να παρατηρούν και να ερμηνεύουν ατομικές, ομαδικές και συλλογικές συμπεριφορές, καθώς και ομαδικά φαινόμενα με ψυχοδυναμικό και ομαδικο-αναλυτικό τρόπο.
 • Ικανότητα να αξιολογούν την συμπτωματολογία των πελατών τους από ψυχοδυναμική σκοπιά και να διαμορφώνουν βασικές υποθέσεις εργασίας σε ατομικό επίπεδο.
 • Ικανότητα να αξιολογήσουν την δυνατότητα των θεραπευόμενών τους να εμπλακούν αποτελεσματικά σε ομαδικο-αναλυτική ψυχοθεραπεία.
 • Ικανότητα να αναλαμβάνουν την οργάνωση και τον συντονισμό αναλυτικών ομάδων με επαγγελματισμό και κλινική επάρκεια.
 • Καλή γνώση των ομαδικών δυναμικών σε διάφορα κοινωνικά και επαγγελματικά πλαίσια.
 • Υψηλή αίσθηση της ηθικής ευθύνης τους και τήρηση της δεοντολογίας στην κλινική τους πρακτική.

 

Πρόκειται για ένα πλέγμα δραστηριοτήτων σε ομαδική βάση που αποσκοπεί στην σφαιρική εκπαίδευση των συμμετεχόντων και στην ανάδειξη και καλλιέργεια των ικανοτήτων τους σε κλινικό και επιστημονικό επίπεδο.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμόζεται η μεθοδολογία “block training” σε συνδυασμό με τις πλούσιες δυνατότητες του διαδικτύου. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν συστηματικά σε διαδικτυακά οργανωμένες δραστηριότητες σε εβδομαδιαία βάση. Συμμετέχουν επίσης με φυσική παρουσία σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ορίζονται σε Σαββατοκύριακα και θα συνδυάζονται και με άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:

 

 1. ΟΜΑΔΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Ακολουθούν ένα πρόγραμμα πολύπλευρης θεωρητικής κατάρτισης σχετικά με την ψυχοθεραπεία γενικότερα, την ομαδική ανάλυση και άλλα ειδικά θέματα. Στις ομάδες θεωρίας (4 ώρες μηνιαία, διαδικτυακά) οι εκπαιδευόμενοι, αφού έχουν μελετήσει την ενδεδειγμένη βιβλιογραφία, επεξεργάζονται το θέμα της μέσω ομαδικής συζήτησης. Τις ομάδες συντονίζουν ομαδικοί αναλυτές.

 2. ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Αποσκοπούν στην βιωματική εξάσκηση του εκπαιδευόμενου ως ψυχοθεραπευτή και την ανάπτυξη της ικανότητάς του να “μαθαίνει από την εμπειρία του”.

Στις ομάδες εποπτείας οι εκπαιδευόμενοι επεξεργάζονται “υλικό” από την επαγγελματική τους δραστηριότητα με συντονισμό από έμπειρους εκπαιδευτές ομαδικούς αναλυτές. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, την βαθύτερη κατανόηση και τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, την διαμόρφωση της “ομαδικο-αναλυτικής στάσης” και την γενικότερη προσωπική εξέλιξη η οποία συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική επάρκεια. Για αυτόν κυρίως τον λόγο τα μέλη των ομάδων εποπτείας χρειάζεται να είναι σε προσωπική θεραπεία ομαδικο-αναλυτικού τύπου.

Οι ομάδες εποπτείας προβλέπεται να λειτουργούν 2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση διαδικτυακά και, τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως από κοντά.

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Αποσκοπούν στην καλύτερη κλινική και βιωματική κατάρτιση του εκπαιδευόμενου σε βάση συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, είτε σε βάση μεμονωμένων επιστημονικών ημερίδων.
Αντικείμενα των σεμιναρίων είναι η δυναμική των ομάδων, οι οικογενειακές σχέσεις και οι σχέσεις των φύλων, η ψυχοσωματική, η ψυχοδυναμική ψυχοπαθολογία, οι ομάδες κοινοτικού τύπου κ.α. Συχνά επίσης οργανώνονται θεωρητικά και βιωματικά εργαστήρια (WORKSHOPS) με συντονιστές διακεκριμένους ομαδικούς αναλυτές, προσκεκλημένους από όλο τον κόσμο.

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων μπορεί να είναι με φυσική παρουσία, όταν αυτό είναι εφικτό, ή διαδικτυακά στις περιπτώσεις που προσφέρονται για τέτοια κάλυψη.

4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Πρόκειται για συναντήσεις στις οποίες εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές όλων των προγραμμάτων συμμετέχουν με σκοπό την αποτίμηση της εμπειρίας τους από το προηγούμενο εξάμηνο και στον σχεδιασμό του επόμενου. Διοργανώνονται τρεις φορές τον χρόνο και είναι ιδιαίτερης σημασίας.

Παράλληλα, στις ίδιες ημερομηνίες, συμπίπτουν και κάποιες από τις συναντήσεις ολομέλειας της εκπαιδευτικής κοινότητας οι οποίες είναι βιωματικές σε πλαίσιο μεγάλης ομάδας.

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Πραγματοποιείται μετά από την ολοκλήρωση των 8 υποχρεωτικών εξαμήνων εκπαίδευσης με πρωτότυπο θέμα από την επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευόμενων και τις θεωρητικές τους αναζητήσεις.

 

Προσωπική Ανάλυση

Η παράλληλη προσωπική ανάλυση των εκπαιδευόμενων σε αναλυτική ομάδα κρίνεται αναγκαία και υποχρεωτική. Για όσες και όσους εκπαιδευόμενους δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ομάδα αναλυτικού τύπου στην περιοχή τους, διοργανώνεται τέτοια από εκπαιδευτές αναλυτές του οργανισμού κυρίως με διαδικτυακές συνεδρίες, καθώς και κάποιες συνεδρίες με φυσική παρουσία που θα ορίζονται σε συνεννόηση με την ομάδα και τον συντονιστή.

Απευθύνεται:

 • σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους λειτουργούς της ψυχικής υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, που ενδιαφέρονται για επαγγελματική εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία και την δυναμική των ομάδων,
 • σε ψυχοθεραπευτές που αναζητούν ένα νέο πλαίσιο επέκτασης και εμπλουτισμού της κλινικής εμπειρίας τους αποσκοπώντας στην ψυχοκοινωνική και επιστημονική αναβάθμισή των δεξιοτήτων τους.

 

Η υποψηφιότητα για εκπαίδευση εξετάζεται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή του Οργανισμού.

Οι προϋποθέσεις είναι, κατά σειρά:

 1. Ατομική συνέντευξη αξιολόγησης με το αρμόδιο μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επιστολή προς την Εκπαιδευτική Επιτροπή για τους λόγους που επιθυμεί ο υποψήφιος να συμμετέχει.
 4. 2 συστατικές επιστολές.
 5. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής.
 6. Ατομική συνέντευξη με την Εκπαιδευτική Επιτροπή.
 7. Επιλογή Εκπαιδευτή Αναλυτή και έναρξη προσωπικής ανάλυσης.

Οι Εκπαιδεύσεις του Ελληνικού Οργανισμού Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση (HOPEinGA) είναι αναγνωρισμένες από το European Group Analytic Training Institution Network (EGATIN), το μόνο αρμόδιο για την πιστοποίηση των εκπαιδεύσεων των  Ομαδικών Αναλυτών.

Η HOPEinGA βρίσκεται στην ανώτατη βαθμίδα αναγνώρισης, δηλαδή, είναι Qualifying Member.

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση ανήκει επίσης στα διεθνή δίκτυα:

1) EFPP-European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy a) PCFP, Psychoanalytic Couples and Family Psychotherapy Section & b) Group Psychotherapy Section,

2) IAGP-International Association for Group Psychotherapy & Group Processes – CAOA, Consultive Assembly of Organizational Affiliates.

Η εκπαίδευση επαγγελματιών στην Ομαδική Ανάλυση λόγω της εποπτείας που παρέχει συστηματικά, ενδείκνυται και για εκείνους που εργάζονται ήδη στην ψυχική υγεία και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Η εφαρμογή της Ομαδικής Ανάλυσης είναι δυνατή σε κάθε πλαίσιο που απαιτείται η κλινική εργασία με άτομα και ομάδες και που η ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση συνιστά επιθυμητό προσόν. Απόφοιτοι και εκπαιδευόμενοι της ΗΟΡΕ εργάζονται με επιτυχία σε μεγάλου εύρους δραστηριότητες, όπως:

 • Ψυχιατρικές δομές (ψυχιατρικές κλινικές, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, αποασυλοποίηση κ.α.),
 • Κέντρα συμβουλευτικής και στήριξης (δημόσια, συλλογικά – εθελοντικά και ιδιωτικά),
 • Γενικά νοσοκομεία (ψυχιατρικά τμήματα, κοινωνικές υπηρεσίες, ιατρική ψυχολογία κ.α.),
 • Εξαρτήσεις (θεραπευτικές κοινότητες, προγράμματα απεξάρτησης και επανένταξης, Κέντρα πρόληψης των εξαρτήσεων κ.α.),
 • Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις (κοινωνικές υπηρεσίες και δομές, κέντρα πρόληψης, εκπαίδευση κ.α.),
 • Ιδιωτική πρακτική (σε προσωπικά ιατρεία και γραφεία ή ιδιωτικές δομές που παρέχουν ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες).


Ετήσια Δίδακτρα

 • Τα δίδακτρα για την εποπτεία είναι 2.370,00 ευρώ
 • Τα δίδακτρα για τη θεωρία είναι 1.050,00 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των 3.420,00 ευρώ μπορεί να εξοφληθεί τοις μετρητοίς ή με διευκόλυνση σε 3, 6, 9 ή 12 άτοκες δόσεις.

Ο βασικός σκοπός της ΗΟΡΕ είναι η εξέλιξη της Ομαδικής Ανάλυσης και οι δημιουργικές εφαρμογές της στην Ελλάδα και διεθνώς. Ασχολούμαστε με: 1) την προώθηση της ομαδικοαναλυτικής παιδείας και την εκπαίδευση ψυχιάτρων, ψυχολόγων και επαγγελματιών συναφών επαγγελμάτων στην ομαδική αναλυτική ψυχοθεραπεία, 2) την έρευνα στην ομαδική ανάλυση και ευρύτερα την ψυχοθεραπεία καθώς και στην διεπιστημονική εφαρμογή τους στην ιατρική, τις νευροεπιστήμες, τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, 3) την πρόληψη των ψυχικών παθολογιών και την προαγωγή της ψυχικής και κοινωνικής υγείας (ευεξίας) μέσω εποπτικών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών, κοινωνικοθεραπευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων (σε πλαίσιο μικρής, μεσαίας και μεγάλης ομάδας) στην κοινότητα, καθώς και σε σχετικούς φορείς και θεσμούς, 4) την πραγματοποίηση παρεμβάσεων σε καταστάσεις κρίσης, 5) τη συμβουλευτική και υποστήριξη σε οργανισμούς για την διαχείριση ομαδικών δυναμικών, 6) τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας με ανάλογους φορείς σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.

Άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φορέα

 • Διάρκεια
  Η Εκπαίδευση στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία από απόσταση διαρκεί συνολικά 8 εξάμηνα υποχρεωτικής συμμετοχής.
 • Τοποθεσία
  Ελλάδα
 • Τηλέφωνο
  210 6231529
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  12/10/2024
 • Ημερομηνία Λήξης
  28/06/2025
 • Προθεσμία Εγγραφής
  30/09/2024
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Ψυχοθεραπεία.