thumb-1247

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 2019 σύμφωνα με τον Νόμο 4610/07.05.2019, που αφορά τις Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07.05.2019, Άρθρο 14, Παρ.1.ι-Ίδρυση Τμημάτων) Έχει έδρα τη Φλώρινα και εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Το Τμήμα Ψυχολογίας έχει διττή αποστολή:

1. Να καλλιεργεί και να προάγει την Ψυχολογία ως επιστήμη μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της έρευνας, τόσο της βασικής όσο και της εφαρμοσμένης. Αυτό επιχειρείται μέσω της έμφασης που δίνεται κατά την προπτυχιακή διδασκαλία στην προοπτική της ανάπτυξης των ερευνητικών δεξιοτήτων φοιτητών /τριών, που είναι απαραίτητες στον νέο επιστήμονα για μια επιτυχή σταδιοδρομία. Καθ΄όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες ήδη από τα πρώτα χρόνια της φοίτησής τους. Η παραπάνω αποστολή ολοκληρώνεται καθώς το Τμήμα παρέχει, υπό προϋποθέσεις, στους αποφοίτους του μέσω της καλλιέργειας των παραπάνω, δυνατότητες πρόσβασης σε 2ο κύκλο σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) ή σε 3ο κύκλο σπουδών (Διδακτορικές Σπουδές) σε ελληνικά ή διεθνή πανεπιστήμια.

2. Να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια ως μελλοντικό επαγγελματία, εξασφαλίζοντάς του, στο μέτρο του δυνατού, μια άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση, η οποία θα του επιτρέπει να συμμετέχει στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και να έχει τις βάσεις για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο αλλά και ακαδημαϊκό τομέα.

Οι δύο σκοποί που προαναφέρθηκαν ενισχύονται και μέσω της προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης.

Για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Ο πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί Επιτροπή Προγράμματος με ετήσια θητεία από μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στη Γενική Συνέλευση, αφού προηγουμένως συγκεντρώσει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμόδιων οργάνων και φορέων. Τροποποιήσεις του Προγράμματος Σπουδών συζητούνται κάθε Απρίλιο. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών κοινοποιείται στον Κοσμήτορα και δημοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής και του Τμήματος (από το άρθρο 24, παράγρ. 6 και 7 του Ν. 1268/82).

Το Πρόγραμμα Σπουδών προσαρμόζεται στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων (οκτώ) που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου με την κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα να ανταποκρίνεται σε συνθήκες κανονικής φοίτησης. Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει την κατανομή των μαθημάτων στα οκτώ εξάμηνα και τον αντίστοιχο αριθμό Διδακτικών και Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Δείτε τα Περιγράμματα Μαθημάτων του Τμήματος Ψυχολογίας.

Δείτε τον Κανονισμό Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος είναι το βασικό Εγχειρίδιο Οδηγιών του/της φοιτητή/τριας καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Περιγράφει αναλυτικά τη δομή και τις αρχές που διέπουν το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής/τρια, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του/της, περιγράφει τις ακαδημαϊκές διαδικασίες που ακολουθούνται, παρέχει γενικότερες πληροφορίες για το Τμήμα, τις εκπαιδευτικές λειτουργίες του, το προσωπικό του, τα εργαστήριά του, πληροφοριακό υλικό χρήσιμο για κάθε νεοεγγραφόμενο/η φοιτητή/τρια, καθώς και πιθανές αλλαγές σε προηγούμενους Οδηγούς Σπουδών του Τμήματος.

Το Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο ακολουθεί κάθε φοιτητής περιλαμβάνει το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρονται από το Τμήμα και απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, καθώς και επιμέρους χρήσιμες πληροφορίες, όπως είναι:

 • Η διάρθρωση των μαθημάτων σε ακαδημαϊκά εξάμηνα
 • Ο τύπος του κάθε μαθήματος, εάν το μάθημα είναι υποχρεωτικό (Y), υποχρεωτικό επιλογής (YE), ελεύθερης επιλογής (ΕΕ), πρακτική άσκηση (ΠΑ), ή πτυχιακή εργασία (ΠΕ)
 • Οι ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος, που αντιστοιχούν σε διδακτικές μονάδες (ΔΜ)
 • Οι πιστωτικές μονάδες κάθε μαθήματος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS)
 • Το περιεχόμενο, τα μαθησιακά αποτελέσματα, το επιστημονικό και το διδακτικό πεδίο του κάθε μαθήματος
 • Οι διδάσκοντες των μαθημάτων
 • Οι προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου κ.ά.

Η προσεκτική μελέτη του Οδηγού Σπουδών, καθώς και η τήρηση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν, αποτελεί βασική υποχρέωση κάθε φοιτητή.

Ο Οδηγός Σπουδών επικαιροποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://psy.uowm.gr).

Το Τμήμα οδηγεί σε Πτυχία Ψυχολογίας (χωρίς ειδικεύσεις και κατευθύνσεις) και σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων οριοθετείται στο 6ο Επίπεδο (αντίστοιχο του Bachelor’s Degree).

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας οδηγεί σε πτυχίο Ψυχολογίας (Π.Δ. 84/2013) (χωρίς ειδικεύσεις ή κατευθύνσεις). Οι κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου (Ν.991/79, Ν.2646/98 και Ν.3919/11 ΦΕΚ 32).

Επίπεδο τίτλου σπουδών

Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων το επίπεδο του τίτλου σπουδών (πτυχίο Ψυχολογίας) οριοθετείται στο 6ο (αντίστοιχο του Bachelor’s Degree).

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Π.Δ.Μ. έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου (χωρίς ειδικότητα) κατόπιν αιτήσεώς τους στις Διευθύνσεις Υγείας των κατά τόπους περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278/20. 12. 1979 τ. Α’). Περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα Ψυχολογίας και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Δωρεάν

Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 2019 σύμφωνα με τον Νόμο 4610/07.05.2019, που αφορά τις Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ 70/τ.Α'/07.05.2019, Άρθρο 14, Παράγρ 1.ι-Ίδρυση Τμημάτων). Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι η πρώτη φορά που υποδέχθηκε φοιτητές. Το Τμήμα Ψυχολογίας έχει έδρα τη Φλώρινα και εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Το Τμήμα οδηγεί σε Πτυχία Ψυχολογίας (χωρίς ειδικεύσεις και κατευθύνσεις) και σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων οριοθετείται στο 6ο Επίπεδο (αντίστοιχο του Bachelor’s Degree). Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Π.Δ.Μ. έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου (χωρίς ειδικότητα) κατόπιν αιτήσεώς τους στις Διευθύνσεις Υγείας των κατά τόπους περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278/20. 12. 1979 τ. Α’). Περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα Ψυχολογίας και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ.

 • Διάρκεια
  4 έτη
 • Τοποθεσία
  Ελλάδα
 • Τηλέφωνο
  2385055200
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  01/09/2023
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Προπτυχιακά Ψυχολογίας.