thumb-864

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας αποσκοπεί στην παροχή άρτιας θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών σε βασικά και εξειδικευμένα πεδία της Ψυχολογίας, όπως είναι η πειραματική, η βιολογική, η γνωστική, η εξελικτική, η εκπαιδευτική/σχολική, η κοινωνική, και η κλινική ψυχολογία.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας αποσκοπεί στην παροχή άρτιας θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών σε βασικά και εξειδικευμένα πεδία της Ψυχολογίας, όπως είναι η πειραματική, η βιολογική, η γνωστική, η εξελικτική, η εκπαιδευτική/σχολική, η κοινωνική, και η κλινική ψυχολογία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να έχουν τα εξής μαθησιακά αποτελέσματα:

Α. Επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες ως προς (i) την αναζήτηση και κριτική εξέταση της βιβλιογραφίας, (ii) τον ερευνητικό σχεδιασμό σύμφωνα με ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, (iii) την ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων, (iv) τη σύνθεση και την ερμηνεία των ευρημάτων και (v) την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε όλα τα παραπάνω.

Β. Εξοικείωση με την ανάπτυξη και εφαρμογή γνώσεων και μεθόδων της επιστήμης της ψυχολογίας οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση όλων των πτυχών της ανθρώπινης συμπεριφοράς και στην προαγωγή της ευημερίας ατόμων, ομάδων και της κοινότητας.

Γ. Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στα παρακάτω ζητήματα: (i) επιστημονική και επαγγελματική δεοντολογία, (ii) συνεργατικότητα και εργασία σε ομάδες, (iii) σεβασμό της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας, (iv) κατανόηση της οπτικής του φύλου, (v) σεβασμό του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Tο πρόγραμμα σπουδών προβλέπει ως ελάχιστο αριθμό για λήψη πτυχίου ψυχολογίας 240 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) που κατανέμονται ως εξής: 200 Π.Μ. (ECTS) Mαθημάτων Ψυχολογίας, 12 Π.Μ. (ECTS) Ξένης Γλώσσας, 10 Π.Μ. (ECTS) Eλεύθερες Eπιλογές (από άλλο Tμήμα του AΠΘ, οι οποίες μπορούν να αντικατασταθούν όλες ή εν μέρει από μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης του Τμήματος), 6 Π.Μ. (ECTS) Πρακτικής Άσκησης (Kωδικός 998), και 12 (6+6) Π.Μ. (ECTS) από την εκπόνηση Διπλωματικής Eργασίας (κωδικοί 901-930). Για την διπλωματική οι 6 Π.Μ. (ECTS) προσμετρούνται στις δηλώσεις του 7ου και οι υπόλοιπες 6 Π.Μ. (ECTS) στις δηλώσεις του 8ου εξαμήνου ή οποιουδήποτε κατοπινού εξαμήνου δηλώσει την Διπλωματική του εργασία ο φοιτητής.

Aπό τις 200 απαιτούμενες Π.Μ. (ECTS) μαθημάτων ψυχολογίας, οι 122 καλύπτονται από τα υποχρεωτικά μαθήματα που διδάσκονται αποκλειστικά στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα (21 μαθήματα) καθώς και στο 5ο εξάμηνο (3 μαθήματα). Oι υπόλοιπες 78 Π.Μ. (ECTS) μαθημάτων ψυχολογίας πρέπει να ανήκουν στην κατεύθυνση που έχουν επιλέξει οι φοιτητές σύμφωνα με τον ακόλουθο κανόνα: πρέπει τουλάχιστον οι 40 από τις 78 ECTS να επιλεγούν από ανώτερα (500-899) μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης τους, και όσες ECTS απομένουν ως τις 78 μπορούν να επιλεγούν από ανώτερα μαθήματα επιλογής (500-899) όλων των Τομέων. Μέσα στις 40 Π.Μ. (ECTS) των μαθημάτων της επιλεγμένης κατεύθυνσης πρέπει να περιλαμβάνονται οι Π.Μ. (ECTS) των μαθημάτων που η κατεύθυνση έχει ορίσει ως υποχρεωτικά. Ως προς την επιλογή μαθημάτων πέραν των υποχρεωτικών κατεύθυνσης, είναι δυνατόν ένας φοιτητής να επιλέξει μαθήματα μόνο της κατεύθυνσής του (αν φυσικά προσφέρονται 78 ECTS επιλογής από τον τομέα κατεύθυνσης του κατά τα δύο τελευταία χρόνια των σπουδών του). Eίναι επίσης δυνατόν ο φοιτητής να επιλέξει δύο κατευθύνσεις, επιλέγοντας 40 Π.Μ. (ECTS) από μαθήματα επιλογής της μίας κατεύθυνσης και 40 Π.Μ. (ECTS) από μαθήματα μιας άλλης. Φυσικά για να θεωρείται απόφοιτος των δύο κατευθύνσεων πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις 40 μονάδες κάθε κατεύθυνσης τα τυχόν υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης.

Απολυτήριος Τίτλος Λυκείου & Εξετάσεις Εθνικού Επιπέδου.

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας οδηγούν στη χορήγηση πτυχίου Ψυχολογίας με επαγγελματικά δικαιώματα ψυχολόγου και άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Οι Απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου κατόπιν αιτήσεως τους στις οικείες Νομαρχίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278)τ. Α0-12-1979).

Οι τομείς απασχόλησης των ψυχολόγων στην Ελλάδα συνοψίζονται στους εξής:

(α) στο χώρο της υγείας και της φροντίδας (νοσοκομεία και άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης, ιδρύματα και οργανισμοί για τα άτομα με αναπηρία, τα κέντρα αποκατάστασης, τα γηροκομεία),

(β) στο χώρο της εκπαίδευσης (σχολεία, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμβουλευτικά κέντρα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης), και

(γ) σε διάφορους άλλους κοινωνικούς φορείς παροχής πηρεσιών (όπως δήμοι, όπου λειτουργούν γραφεία εύρεσης εργασίας και άλλες υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης των δημοτών, διάφοροι κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, ο Ο.Α.Ε.Δ. και άλλοι φορείς στήριξης της απασχόλησης).Δωρεάν

Μαρτυρίες από προηγούμενες συμμετέχοντες

 • avatar-img

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. λειτούργησε για πρώτη φορά ως ανεξάρτητο Τμήμα Ψυχολογίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 (Π.Δ. 152/93). Παρά τη φαινομενικά πρόσφατη χρονολογία ίδρυσης του ανεξάρτητου Τμήματος Ψυχολογίας, οι σπουδές Ψυχολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. έχουν μακρά ιστορία. Ειδικότερα, η Ψυχολογία διδάχθηκε ως ανεξάρτητη από τη Φιλοσοφία επιστήμη για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65, εδραιώθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή με την ίδρυση της τακτικής έδρας Γενικής Ψυχολογίας το 1965 η οποία πληρώθηκε από τον Καθηγητή Λάμπρο Χουσιάδα και συγκροτήθηκε σε πρόγραμμα σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 1972-73 στο πλαίσιο του Τμήματος Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής.

Άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φορέα

 • Διάρκεια
  8 εξάμηνα, 240 ECTS Ένα πλήρες ακαδημαικό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο με 30 ECTS (1 ΕCTS=25-30ώρες φόρτο εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ1466/2007 τ. Β, Άρθρο 1, 2, 3 σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή).
 • Τοποθεσία
  Θεσσαλονίκη
 • Τηλέφωνο
  2310 996887
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  01/09/2023
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Μεταπτυχιακά Ψυχολογίας.